Resultat

2019

Remissvar: E‐kronaprojektets delrapport 2

FI bedömer att Riksbankens rapport om e-kronan inte ger ett tillräckligt underlag för att ta ställning till vad staten (eller mer specifikt Riksbanken) bör göra med anledning av den minskande kontantanvändningen och andra förändringar i betalningsmarknaden.

2018

Remissvar: Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

De finansiella marknaderna kan spela en viktig roll för att uppnå en hållbar utveckling, inte minst relaterat till utmaningarna på klimatområdet. Gröna obligationer kan bidra till den omställning som behövs, förutsatt att marknaden är transparent och fungerar väl. Finansinspektionen (FI) välkomnar därför utredningens ambition att främja en välfungerande grön obligationsmarknad genom förbättrad information och ökad transparens.

Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen i promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker.

FI:s synpunkter på rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?

FI delar Riksrevisionens syn att många delar av makrotillsynen fungerar väl, men att det finns ett antal utvecklingsmöjligheter.

2017

Remissvar: Nya skatteregler för företagssektorn

FI tillstyrker förslaget om nya skatteregler för företagssektorn.

Remissvar på Utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen till regler för när Riksbanken ska ha möjlighet att ta upp lån för att förstärka valutareserven. Att upplåning endast får ske om valutareserven har använts i likviditetsstödjande åtgärder ger en rimlig balans mellan behovet av att Riksbanken har tillräckliga medel tillgängliga för att med kort varsel kunna ge likviditetsstöd i utländsk valuta och principen att staten inte binder mer medel i öronmärkta fonder än nödvändigt.

Ytterligare verktyg för makrotillsyn

FI tillstyrker promemorians lagförslag om ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslagen utökar FI:s möjligheter att vidta åtgärder.

FI:s remissvar om resolutionsavgift

Finansinspektionen (FI) avstyrker förslagen att ta bort målnivån för resolutionsreserven och slopa den planerade riskavgiften. En permanent resolutionsavgift går inte att motivera utifrån syftet med resolutionsramverket. Resolutionsavgiften bör därför tas bort när målnivån nås, i enlighet med gällande regler.

2016

Yttrande över promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Det är viktigt att nya regler och krav, som krav på nedskrivningsbara skulder, som införs genom lagen om resolution utgör en del av en väl avvägd helhet tillsammans med FI:s tillsyn och de kapitalkrav som banker underställs i dagsläget, det skriver FI i sitt yttrande över Riksgäldens promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (Dnr RG 2016/425).

Yttrande över promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Finansinspektionen (FI) begränsar sitt yttrande till frågan om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser. De övriga delarna av promemorian berör inte direkt FI:s ansvarsområden.

Remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

FI har lämnat sitt remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6), som Marvin Goodfriend och Mervyn King gjort på uppdrag av finansutskottet.

2015

Remissvar: ändrade säkerhetskrav i Riksbanken

Finansinspektionen och Riksgäldskontoret avstyrker i ett gemensamt remissvar Riksbankens förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken.

Remissvar: Nya regler för revisorer och revision

FI välkomnar nya striktare regler, men anser att delar av förslagen inte uppfyller det huvudsakliga syftet med regleringen, att höja revisionskvaliteten och bidra till finansiell stabilitet.

2014

Remissvar: Bra med nytt regelverk för att hantera banker i kris

FI välkomnar nya regler för att ta hand om banker och värdepappersbolag som får problem. Det är bra med ett system där staten kan gå in och avveckla finansiella företag som inte klarar sig själva. Det skriver FI i sitt remissvar till Finanskriskommitténs slutbetänkande.

2013

Remissvar om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

FI stödjer utredningens förslag att riksdagen genom lag bestämmer ramarna för hur Riksbankens balansräkning ska utformas, vilket innebär regler för såväl kapitalet som valutareserven. FI tar däremot inte ställning till de nivåer som föreslås.

FI positiv till finanskrisförslag men vill behålla mer makrotillsyn

FI stödjer Finanskriskommitténs förslag att inrätta ett så kallat makrotillsynsråd via lagstiftning. Förslaget ligger mycket nära det samverkansråd som FI och Riksbanken redan bildat genom en överenskommelse.

2011

Remissvar: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005 – 2010

FI instämmer i att ramverket för hantering av banker i kris i Sverige bör stärkas. Det är också viktigt att myndigheternas mandat för finansiell stabilitet klargörs. För krisförebyggande arbete och makrotillsyn förordar FI en lösning där ett makrotillsynsråd skapas med bland annat representanter från Riksbanken och Finansinspektionen.

Laddar sidan