Återlämna tillstånd

Har du bestämt dig för att upphöra med din verksamhet? Här får du veta hur du gör för att återlämna ett tillstånd till FI.

När ett företag återlämnar ett tillstånd måste FI återkalla tillståndet. Det framgår av rörelselagstiftningen, t.ex. lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Det innebär också att FI får bestämma hur avvecklingen av bolaget ska ske.

Om du har en pågående verksamhet kan FI därför komma att ställa vissa krav på hur du ska avveckla bolaget. Så snart FI har beslutat om avveckling bör du därför kontakta oss för en dialog om hur avvecklingen ska ske.

Skicka in ansökan om att återlämna ett tillstånd

Följande ska bifogas ansökan: 

  • En beskrivning av bolagets verksamhet och en förklaring till varför du anser att tillståndskraven inte längre uppfylls.
  • Om du ännu inte har avvecklat den tillståndspliktiga verksamheten bör du också lämna in en plan som anger när verksamheten senast kommer att vara avvecklad.
  • En kopia av tillståndet från FI.
  • Kopior av styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämman där det framgår att bolaget har beslutat att avveckla den tillståndspliktiga verksamheten. Om bolagets bolagsordning har ändrats ska även denna bifogas.
  • Ett intyg från bolagets revisorer som styrker att bolaget inte längre driver verksamhet som är tillståndspliktig.
  • En beskrivning av den information som lämnas till bolagets kunder om att den tillståndspliktiga verksamheten upphör.

Handläggning

Ärendet får ett diarienummer och FI utser en handläggare. Handläggaren ansvarar för kommunikationen med dig och ditt bolag.

Handläggaren och den tillsynsansvarige kan tillsammans besluta om att bolaget ska skicka in andra handlingar än de som nämns ovan.

När den dokumentation som du har skickat in är komplett kan FI fatta beslut om att återkalla tillståndet.

Beslut

Handläggaren skickar ett beslut till dig till dig om återkallelse av tillståndet och där det står att ditt bolag inte längre står under FI:s tillsyn. 

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan