Frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor som vi får när det gäller att söka tillstånd eller anmäla ett ärende till FI.

Jag har hittat diarienumret för mitt tillståndsärende på er webbsida och vill nu betala in avgiften. Varför måste jag vänta tills jag fått handläggarbrev?

Det är viktigt att du väntar med betalningen så att handläggaren först hinner ta reda på den korrekta avgiften.

Om jag får avslag på min tillståndsansökan, får jag tillbaka pengarna då?

Nej, avgiften är till för att täcka FI:s kostnader för att pröva din ansökan. Om du är osäker på om vi kommer att godkänna din ansökan rekommenderar vi att du tar kontakt med ett juridiskt ombud eller motsvarande.

Hur söker jag tillstånd för att bli valutaväxlare?

Det finns information på fi.se om hur du söker tillstånd för att bli valutaväxlare, se sidan Valutaväxlare och annan finansiell verksamhet. Där finns också en blankett att fylla i. Vill du veta hur det går till att söka tillstånd på FI kan du läsa mer om de olika stegen på sidan Sök tillstånd.

Om jag har tillstånd som valutaväxlare, får jag då ta emot betalningar med kort?

Nej, det förutsätter att du har tillstånd som betalningsinstitut eller registreras som betaltjänstleverantör. Du kan läsa mer om tillstånd för betaltjänster på sidan Betaltjänster.

Hur ska en anmälan om blankningsundantag utformas och vad ska den innehålla för information?

En sådan anmälan ska lämnas till FI i elektroniskt format enligt den mall som ingår som bilaga i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om blankningsundantag.

Vilken information anmälan ska innehålla beror på om undantaget gäller marketmakerfunktioner enligt artikel 17.1 i blankningsförordningen eller primärmarknadsoperationer (godkänd primary dealer) enligt artikel 17.3 i samma förordning.

Vilken information respektive typ av anmälan bör innehålla framgår av punkt 65 i Esmas riktlinjer. Mallen i bilaga 1 i Esmas riktlinjer gäller för godkänd primary dealer och mallen i bilaga 2 gäller för marketmakerfunktioner. Mallen ska fyllas i på svenska när den lämnas till FI.

En anmälan ska göras senast 30 kalenderdagar innan den berörda fysiska eller juridiska personen avser att utnyttja undantaget för första gången. Detta framgår av artiklarna 17.5 och 17.6 i blankningsförordningen.

I Esmas riktlinjer anges vissa förpliktelser för den som avser att utnyttja ett undantag som gäller marketmakerfunktioner. En sådan anmälan ska innehålla en bekräftelse på att anmälaren följer/uppfyller eller avser att följa/uppfylla

  • de allmänna principerna i punkt 43 (första strecksatsen är dock ej tillämplig i Sverige)
  • de principer och kvalificeringskriterier som gäller för respektive funktion (se punkt 46-49, punkt 54 samt punkt 57).


Läs mer:

Ska undantag för primärmarknadsoperationer(godkänd primary dealer) anmälas på avtals- eller instrumentnivå?

Undantag som godkänd primary dealer enligt artikel 17.3 i blankningsförordningen ska anmälas på avtalsnivå. Detta framgår av punkt 65 a och bilaga 1 i Esmas riktlinjer om blankningsundantag. Eventuella tillkommande finansiella instrument under befintliga återförsäljaravtal behöver därför inte anmälas när det gäller undantag som godkänd primary dealer.

Läs mer:

Undantag för marketmakerfunktioner: vilken information behöver skickas in till FI om nya instrument tillkommer under befintliga avtal?

Vid undantag för marketmakerfunktioner ska nya instrument som tillkommer under befintliga avtal anmälas till FI, se punkt 65 b och bilaga 2 i Esmas riktlinjer om blankningsundantag. För varje anmälan som görs ska anmälaren säkerställa att all information som anges i punkt 65 b finns med. Se även svar på frågan om hur en anmälan om blankningsundantag ska utformas och vad den ska innehålla för information.

Anmälaren ska för varje kapacitet i sin marketmakerfunktion lämna information om det eller de finansiella instrument som anmälan om blankningsundantaget avser. Informationen ska vara uttömmande och göra det möjligt för FI att identifiera alla enskilda instrument som anmälts för undantag. Det ska tydligt framgå vilka finansiella instrument som är nya, dvs. tillkommer under befintliga avtal.

Av riktlinjerna framgår i vilka fall anmälaren ska lämna särskild information. Bland annat gäller följande:

  • För marketmakerfunktioner enligt artikel 2.1 k i) i blankningsförordningen ska förväntade dagliga volymer av utförda marketmakerfunktioner i ett finansiellt instrument anges (jämför punkten 65 xii (1) i Esmas riktlinjer).
  • För marketmakerfunktioner enligt artikel 2.1 k ii) i blankningsförordningen ska förväntade veckovisa volymer av utförda marketmakerfunktioner i ett finansiellt instrument anges (jämför punkten 65 xii (2) i Esmas riktlinjer).

Meddela gärna FI om ett beviljat undantag inte längre används. FI tar även emot information om byte av ISIN-kod för ett visst instrument. Sådana anmälningar är inte avgiftsbelagda.

Läs mer:

Behöver en försäkringsförmedlare teckna en egen ansvarsförsäkring för att få tillstånd att distribuera försäkringar?

En försäkringsförmedlare behöver inte ha en egen ansvarsförsäkring, men ska alltid omfattas av en sådan. Det räcker om den som söker tillstånd för försäkringsdistribution omfattas av en annan försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ska, i relation till varje förmedlare som omfattas av den, alltid uppfylla kraven på bland annat minimibelopp som täcks av försäkringen. Det innebär exempelvis att minimibeloppet ska dubbleras när två förmedlare utan anställda omfattas av samma ansvarsförsäkring. Flera tillståndspliktiga försäkringsförmedlare kan alltså inte dela på samma minimibelopp.

Dessa krav anges i 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution (försäkringsdistributionsföreskrifterna). Se även beslutspromemorian till föreskrifterna, s. 37.

En förutsättning för att få tillstånd för försäkringsdistribution är att den person eller det företag som söker tillstånd, omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet. En försäkringsförmedlare kan bli skadeståndsskyldig om hen åsidosätter sina skyldigheter. Kravet på att omfattas av en ansvarsförsäkring anges i 2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD).

Av förarbetena (prop. 2017/18:216 s. 467) till LFD framgår det att formuleringen "omfattas av en ansvarsförsäkring" innebär att en person antingen själv har tecknat en försäkring eller omfattas som försäkrad av en annan försäkringstagares försäkring.

Läs mer: 

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan