Kategorier översikt

Tillbaka till Företagsregistret

Bank
Bankaktiebolag
Sv. bankaktiebolag utl. filial
Medlemsbank
Sparbanker

Bank, utländska
Utl bank gränsöverskr. handel
Utländsk banks filial

Betaltjänstföretag
Betalningsinstitut
Registr. betaltjänstleverantör
Betalningsinstitut utl. filial
Ombud bet.inst./reg. bettj.lev
Betalningsinstitut, utl. ombud

Betaltjänstföretag, utländska
Utl.betalningsinst. gräns hand
Utl. betalningsinstitut
Utl. betalningsinstitut filial
Utl. betalningsinstitut ombud

Börs och Clearing
Bankgirocentralen BGC AB
Börs
Clearingorganisation
MTF/Handelsplattform
Reglerad marknad
Central värdepappersförvarare

Fondbolag/AIF-förvaltare
Aukt. AIF-förvaltare (Intern)
Auktoriserad AIF-förvaltare
Registrerad AIF-förvaltare
Reg. AIF-förvaltare (Intern)
AP Fond
Svenskt fondbolag utl. filial
Fondbolag

Fond
Specialfond
Svensk AIF-fond
Syntetisk värdepappersfond
Värdepappersfond

Fondföretag/bolag/AIF-förvaltare, utländska
Utländsk AIF.förvaltare filial
Utl förv.bolag inom EES 1:6
Utl fondföretag inom EES 1:7
Utl förv.bolag utom EES 1:8
Utl fondföretag ej ucits 1:9
Utl förvaltningsbolag filial
Utländsk AIF-förvaltare
Utl. AIF-förvaltare (Intern)

Fond, utländska
Utländsk AIF-fond
Utländska delfonder

Försäkringsbolag, riksbolag
Riksbolag, skadecaptive
Riksbolag, livförsäkringar
Riksbolag, skadeförsäkringar
Riksbolag, unit-linked

Försäkringsbolag, understödsföreningar
Understödsförening
Understödsförening begr. tills

Försäkringsbolag, övriga
Kreatursförsäkringar
Mindre lokala försäkringsbolag
Större lokala försäkringsbolag
Sv. förs.bolag utl.filial skade
Sv. förs.bolag utl.filial liv
Sv. förs.bolag utl. agent skade
Sv. förs.bolag utl. agent liv

Försäkringsbolag, utländska
Utl förs.bolag agentur liv
Utl förs.bolag agentur skade
Utl förs.bolag filial liv
Utl förs.bolag filial skade
Utl förs.bolag gr.handel liv
Utl förs.bolag gr.handel skade
Utländsk generalrepresentation

Försäkringsförmedlare
Försäkringsförmedling anställd
Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedlare, utländska
Utl. försäkringsförm. filial
Utl. försäkr.förmed gränsöver.

Hypoteksinstitut
Landshypotek
Skeppshypotek

Konsumentkreditinstitut
Konsumentkreditinstitut
Utl konsumentkred.inst sv fil

Kreditmarknadsföretag
Sv. kreditmarkn.bolag utl. fil
Kreditmarknadsbolag
Kreditmarknadsförening

Kreditmarknadsföretag, utländska
Utl kreditmarkn.bolag gr.hand.
Utl. kreditmarkn.bolag filial

Utgivare av elektroniska pengar
Sv. e-pengainstitut
Sv. reg. utgivare

Värdepappersbolag
Sv. värdepappersb. utl. filial
Värdepappersbolag

Värdepappersbolag, utländska
Utl. VP i EES med filial i Sv.
Utl. VP i EES gränsöver.handel
Utl. VP i EES ankn ombud i Sv.

Övriga företag
Finansiella institut (OBS! Registrerade, inte under tillsyn)
Inlåningsföretag (OBS! Registrerade, inte under tillsyn)
Pensionsstiftelse
Utländskt managementbolag
Utl värdep.företag m sv filial

Tillbaka till Företagsregistret

Senast granskad: 2018-03-22
Laddar sidan