FFFS 2018:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2019-01-01 , ändring av FFFS 2002:11

Sammanfattning

Ändringen innebär att en hänvisning till lagen (2000:1087) om anmälnings¬skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) tas bort. Detta med anledning av att AnmL upphävs (prop. 2017/18:263).

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. ändr.2018:23

Dokument

Laddar sidan