FFFS 2021:36

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2022-01-01 , ändring av FFFS 2002:11

Sammanfattning

Syftet med ändringarna är att anpassa föreskrifterna till ändringar i förordningen om marknader för finansiella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV).

Ändringarna innebär att företag som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 LV, eller tillhandahåller datarapporteringstjänster som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § samma lag, inte längre ska omfattas av föreskrifterna. Dessutom upphävs ett par bestämmelser.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022. ändr. 2021:36

Dokument

Laddar sidan