FFFS 2007:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag och understödsföreningar som ingår i en grupp

Upphävd 2011-06-01 se FFFS 2011:10 , ändring av FFFS 2002:4

Sammanfattning

Försäkringsgrupperna ska i sin solvensrapportering till FI justera för vissa poster (särskilda stabilitetsfilter) som till följd av nya redovisningsprinciper har påverkat kapitalbasen. Ytterligare en ändring är att övergångsreglerna enligt försäkringsrörelselagen har upphört att gälla under 2007, vilket innebär att vissa tröskelvärden har ökat. ändr. 2007:27

Dokument

Laddar sidan