FFFS 2007:16

Föreskrifter om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler om hur ett värdepappersinstitut ska organisera sin verksamhet och agera mot en kund. I föreskrifterna utvecklas de principer för ett instituts verksamhet som finns i lagen om värdepappersmarknaden. Föreskrifterna är en följd av att direktivet 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (Mifid) implementeras i Sverige och innehåller de regler som återfinns i Mifids genomförandedirektiv.

I föreskrifterna anges även hur ett värdepappersinstitut ska hantera intressekonflikter och vad det ska iaktta när det ingår ett uppdragsavtal. Vidare regleras vilken information som institutet ska lämna till en kund respektive hämta in från kunden. Föreskrifterna reglerar också bästa möjliga orderutförande och hantering av kundorder.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att vissa hänvisningar i föreskrifterna, till nationella bestämmelser och till 2003 års marknadsmissbruksdirektiv, ersätts med hänvisningar till EU:s marknadsmissbruksförordning. Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:35

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:22

FI ändrar termen central värdepappersförvarare till värdepapperscentral. Ändringen görs för att anpassa terminologin till motsvarande ändringar i svensk rätt, som träder i kraft den 1 mars 2016 i bland annat kontoföringslagen. Bytet av termen innebär ingen ändring i sak. Det som enligt nuvarande regelverk gäller för centrala värdepappersförvarare ska i fortsättningen gälla för värdepapperscentraler.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016. ändr. 2016:10

FI föreskriver att 6 kap. 5 d § i FFFS 2007:16 om värdepappersrörelse ska upphöra att gälla. ändr 2016:7

FI genomför vissa av kapitaltäckningsdirektivets regler om bolagsstyrning och riskhantering, däribland krav på tillämpning på gruppnivå och krav på inrättande av riskutskott i betydande företag. Företagen ska även ha en mångfaldspolicy och en återhämtningsplan. Det ställs också krav på att företagen ska avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:16

Ändringarna syftar till att anpassa reglerna till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem. Detta sker dels genom att det i 3 kap. tydliggörs att det i verksamhetsplanen ska finnas en hänvisning till det ledningssystem för informationssäkerhet som ett företag ska ha enligt samma föreskrifter, dels genom att terminologin i 6 kap. 2 § anpassas. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2014. ändr. 2014:6

Ändringen innebär att bestämmelserna i 6 och 9 kap. inte ska tillämpas av kreditinstitut som bedriver värdepappersrörelse. Därutöver förtydligas vilken information ett värdepappersbolag samt ett kreditinstitut som bedriver värdepappersrörelse ska lämna in vid en ansökan om tillstånd. ändr. 2014:2

Ändringen innebär att en bestämmelse i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i föreskrifterna upphör att gälla. ändr. 2013:15

Ändringarna ska förbättra och förtydliga föreskrifterna. Målet är att de bättre ska stämma överens med genomförandedirektivet (direktiv 2006/73/EG). Begreppet företagsledningen ersätts med bestämmelser om vad styrelsen respektive den verkställande direktören ska ansvara för. Dessutom pekar FI ut vissa interna riktlinjer som styrelsen måste fastställa. Vidare införs förtydliganden som ska förenkla ansökningsprocessen för de företag som söker ytterligare tillstånd. FI inför även en ny bestämmelse om hur viss information ska vidarebefordras till fondandelsägare. ändr. 2011:41

Reglerna om rapportering av kunduppgifter i 22 kap. ändras till att även omfatta rapportering av finansiella instrument som är upptagna till handel på en handelsplattform, samt OTC-derivat. Ändringen börjar gälla för OTC-derivat den 1 november 2010 och i övrigt den 1 mars 2010. ändr. 2009:10

Reglerna om ägar- och ledningsprövning i 5 kap. ändras som ett resultat av det nya EG-direktivet, det s.k. förvärvsdirektivet. Den största förändringen sker i föreskrifternas bilagor som innehåller en uttömmande förteckning över den information som ska lämnas FI vid ägar- och ledningsprövning, bilaga 3 a-c och bilaga 4. Det finns möjlighet till undantag om informationen inte motsvarar den nytta FI har av den vid prövningen, eller om kraven inte är anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art. Ändringen börjar gälla den 15 november 2009. ändr. 2009:4

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan