FFFS 2011:41

Föreskrifter om ändring i föreskrifter (FFFS2007:16) om värdepappersrörelse

Upphävd 2018-01-03 se FFFS 2017:2 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Ändringarna ska förbättra och förtydliga föreskrifterna. Målet är att de bättre ska stämma överens med genomförandedirektivet (direktiv 2006/73/EG). Begreppet företagsledningen ersätts med bestämmelser om vad styrelsen respektive den verkställande direktören ska ansvara för. Dessutom pekar FI ut vissa interna riktlinjer som styrelsen måste fastställa. Vidare införs förtydliganden som ska förenkla ansökningsprocessen för de företag som söker ytterligare tillstånd. FI inför även en ny bestämmelse om hur viss information ska vidarebefordras till fondandelsägare. ändr. 2011:41

Dokument

Laddar sidan