FFFS 2007:22

Föreskrifter om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2009-11-15 se FFFS 2009:3

Sammanfattning

Reglerna anger vilka uppgifter ett ägarbolag ska anmäla till FI när det gör kvalificerade förvärv eller söker nya tillstånd. De anger också vilka uppgifter ett bolag ska lämna FI vid prövning av personer i dess ledning. Nytt är att den som har ägar- eller ledningsprövats inom det senaste året, bara behöver ange om det skett en förändring.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2007 och ersätter tidigare allmänna råd FFFS 1998:14 och föreskrifter FFFS 2005:28.

För värdepappersbolag och börser gäller i stället för FFFS 2007:22, föreskrifter om värdepappersmarknad, FFFS 2007:16, och föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser, FFFS 2007:17.

Observera att det finns ett skrivfel i författningens ingress. Se rättelseblad.

2009-07-01
Ändringar av grundförfattningen – övergångsbestämmelser
Föreskrifterna 2007:22 är under omarbetning och bilagorna 1 a-c ersätts därför av särskilda förteckningar från och med 1 juli 2009. Ytterligare information finns nedan under "LÄS MER".

Dokument

Läs mer

Laddar sidan