FFFS 2007:4

Föreskrifter om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

Gäller från 2007-02-01

Sammanfattning

Berörda företag ska lämna uppgifter som beskriver känsligheten i nettovärdet av företagets samtliga räntebärande tillgångar och skulder utanför handelslagret. När ett företag till följd av en ränteförändring riskerar att förlora 20 procent av kapitalbasen ska FI vidta tillsynsåtgärder.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att Svenska skeppshypotekskassan inte längre omfattas av föreskrifterna. Ändringen gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:15

Dokument

Ändringar

Laddar sidan