FFFS 2008:25

Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2009-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska upprätta årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter. FI inför nya hänvisningar till Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer och uttalanden, som är vid var tid gällande. Dessa ersätter de tidigare specifika hänvisningarna till Redovisningsrådets numera upphävda rekommendationer och uttalanden.

Föreskrifterna anpassas även till internationella redovisningsstandarder. Det innebär bland annat tydligare regler om hur bolagen bör tillämpa IFRS 8 Rörelsesegment, IAS 33 Resultat per aktie och IAS 34 Delårsrapportering.

Ändringar i grundförfattningen

FI tar bort en bestämmelse om att mindre värdepappersbolag ska lämna upplysningar enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs. IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4. FI inför även allmänna råd om att IFRS 17 inte behöver tillämpas i årsredovisningen.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:8

Föreskrifterna ändras så att vissa bestämmelser inte tillämpas på värdepappersbolag – med undantag för de som fortsättningsvis ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU) – och att vissa värdepappersbolag ska offentliggöra vissa uppgifter enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) i kapitaltäckningsanalysen i årsredovisningen. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:14

Ändringarna innebär en uppdatering av vilka uppgifter som ska lämnas i kapitaltäckningsanalysen.

Föreskrifterna träder i kraft den 28 juni 2020. ändr. 2020:29

Syftet med ändringen är att förtydliga att när begreppet försäkringsföretag förekommer i definitionen av institut med internationell anknytning så omfattas även tjänstepensionsföretag. Dessutom stryks en hänvisning till filialer till försäkringsföretag i 5 kap. 24 §. ändr. FFFS 2020:10

Med anledning av nya reglerna om offentliggörande av information i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna), görs också ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringarna innebär att den sammanställda informationen om kapitalbas och kapitalkrav som bolagen bör offentliggöra enligt de nya allmänna råden i tillsynsföreskrifterna, även bör lämnas i kapitaltäckningsanalysen i årsredovisningen och i delårsrapporterna.
Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr. 2019:2

FI inför ändringar i redovisningsföreskrifterna eftersom de behöver anpassas till nya internationella redovisningsregler för leasingavtal (IFRS 16).

En tillförlitlig och enhetlig extern redovisning är viktig för FI:s arbete med att främja väl fungerande marknader, finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. För att uppnå en hög och enhetlig standard i kreditinstitutens externa redovisning måste redovisningsföreskrifterna vara tydliga och ändamålsenliga.

Ändringarna består huvudsakligen av hänvisningar till IFRS 16 och vissa språkliga justeringar. FI bedömer därför att ändringarna kommer att ha marginell inverkan på företagens redovisning, samtidigt som de underlättar för företagen att tillämpa föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:20

FI anpassar och förtydligar redovisningsföreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder. En anpassning görs också till ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska filialer i Sverige.

Ändringarna i redovisningsföreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2018. Föreskrifterna ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. ändr. 2017:18

FI anpassar föreskrifterna till ändringar i årsredovisningslagen och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Det innebär bland annat att nya begrepp som "gemensamt styrda företag", "ägarintressen" och "eventualförpliktelser" införs. Ytterligare ändringar är att upplysningar som i dag ingår i "poster inom linjen" ska lämnas i not och att en ny post, "fond för utvecklingsutgifter", som läggs till i eget kapital i balansräkningen. Dessutom görs vissa uppdateringar av hänvisningar till ovan nämnda lagar och därutöver ett antal redaktionella ändringar. Ändringarna börjar gälla 1 januari 2016. ändr. 2015:20

Det införs krav på att företag ska lämna information om avkastning på tillgångar i årsredovisningen. Vidare införs regler om att företag ska lämna information om omsättning, antal anställda i medeltal, resultat före skatt, skatt på resultat samt statliga subventioner som har mottagits uppdelat på de länder som företaget är etablerat i. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:18

FI anpassar upplysningskraven för löptidsanalyser till IFRS-regelverket. Det innebär dels att företagen ska basera analyserna på avtalade odiskonterade kassaflöden, dels att de ska lämna upplysningar om löptider för tillgångar och skulder samlat i en not. Dessutom förtydligas det vilka upplysningar som ska lämnas för koncerner, hänvisningar uppdateras och vissa andra redaktionella ändringar görs. ändr. 2013:24

FI gör om vissa allmänna råd till föreskrifter och disponerar samtidigt om delar av föreskrifterna för att få en tydligare struktur. Vidare tas vissa upplysningskrav bort där motsvarande eller liknande regler har införts i IFRS-regelverket eller i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessutom förtydligas reglerna om hur koncernbidrag kan presenteras i företagens resultaträkningar. Ändringarna börjar gälla 1 mars 2013. ändr. 2013:2

FI ändrar de hänvisningar som blivit felaktiga efter det att Rådet för finansiell rapportering gjort ändringar i sin rekommendation, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Från årsskiftet 2010/11 finns krav på att viss information om primärkapitaltillskott ska offentliggöras. FI inför en bestämmelse om undantag från skyldigheten att lämna denna information i årsredovisningen. ändr. 2011:54

FI tar bort allmänna råd om värdering av finansiella instrument, då motsvarande lagbestämmelser har införts. Möjligheten för institut att tillämpa lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen tas även bort och i stället införs föreskrifter om att institut ska upprätta koncernredovisning enligt EU:s IAS-förordning. Ändringen är en följd av att IFRS 3 och IAS 27 har ändrats. Dessutom införs nya allmänna råd om presentation av nedskrivningar i resultaträkningen samt upplysningar om eget kapital. ändr. 2009:11

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan