FFFS 2015:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2016-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI anpassar föreskrifterna till ändringar i årsredovisningslagen och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Det innebär bland annat att nya begrepp som "gemensamt styrda företag", "ägarintressen" och "eventualförpliktelser" införs. Ytterligare ändringar är att upplysningar som i dag ingår i "poster inom linjen" ska lämnas i not och att en ny post, "fond för utvecklingsutgifter", som läggs till i eget kapital i balansräkningen. Dessutom görs vissa uppdateringar av hänvisningar till ovan nämnda lagar och därutöver ett antal redaktionella ändringar. Ändringarna börjar gälla 1 januari 2016. ändr. 2015:20

Dokument

Laddar sidan