FFFS 2013:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Gäller från 2013-08-01

Sammanfattning

FI inför kompletterande allmänna råd om att upplysningar bör lämnas enligt IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Vidare stryks de allmänna råden om tillämpning av IAS 40 Förvaltningsfastigheter eftersom de har ersatts av regler i IFRS 13.

Ändringarna tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare. ändr. 2013:7

Dokument

Laddar sidan