FFFS 2011:30

Föreskrifter om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar livförsäkringsföretagens skyldighet att rapportera balansräkning, resultaträkning, specifikationer, solvens och nyteckning av premier till FI varje kvartal.

Endast försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag med en balansomslutning på minst 5 miljarder kronor och försäkringsföreningar med en omslutning på minst 500 miljoner kronor per den 31 december närmast föregående år ska rapportera resultat- och balansräkning, specifikationer samt solvens. Undantag för dessa uppgifter och företag är fjärde kvartalet då de istället endast rapporterar tilläggsuppgifter om resultat- och balansräkningen.

Föreskrifterna gäller inte för försäkringsföreningar med en balansomslutning som understiger 100 miljoner kronor.

Sista rapporteringsdag är den 30 april, 10 augusti, 31 oktober och 31 januari.

Föreskrifterna upphäver FFFS 2008:16 och tillämpas från och med andra kvartalet 2011.

I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller den gamla författningen (FFFS 2008:16).

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2011:30 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 började en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010), tillämpas. De nya statistikkraven påverkar livförsäkringsföretagens skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter. Vissa uppgifter om tjänstepension ska redovisas mer detaljerat än tidigare. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna på avsnitt E. Nyteckning och premier.

Ändringsföreskriften FFFS 2014:36 träder i kraft den 1 januari 2015. ändr. 2014:36

Dokument

Ändringar

Laddar sidan