FFFS 2016:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Gäller från 2016-06-21 , ändring av FFFS 2013:1

Sammanfattning

FI ändrar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer. Ändringarna görs för att anpassa föreskrifterna till de ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (Luso) som regeringen föreslår i propositionen Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer, prop. 2015/16:105.

De föreslagna lagändringarna innebär att det rättsliga kravet på överhypotek för svenska utgivare av säkerställda obligationer ändras från det nuvarande kravet på mer än 0 procent till minst 2 procent. Eftersom FI:s föreskrifter reglerar ett överhypotek på mer än 0 procent måste de ändras för att inte strida mot lagen när en ändrad lydelse i Luso träder i kraft. Mot denna bakgrund anpassar FI föreskrifterna så att kravet på överhypotek blir detsamma i lag och i föreskrifter.

Föreskriftsändringarna träder i kraft samtidigt som lagändringarna, den 21 juni 2016. ändr. 2016:17

Dokument

Laddar sidan