FFFS 2013:23

Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:8

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar hur försäkringsföretag ska värdera sina framtida utbetalningar, så kallade försäkringstekniska avsättningar.

Försäkringsföretagen ska tillämpa föreskrifterna för att beräkna avsättningar för liv- eller sjukförsäkring samt liv- eller sjukränta. Föreskrifterna tillämpas dock inte på sådan livförsäkring där försäkringstagaren bär den finansiella risken.

För att beräkna diskonteringsräntekurvan ska företagen utgå från marknadsnoteringar för ränteswappar samt en modellerad långsiktig terminsränta. Marknadsräntorna ges full vikt upp till tio år, varefter de fasas ut linjärt upp till tjugo år och därefter ska kurvan fullt ut konvergera till den långsiktiga terminsräntan.

Metoden för att beräkna diskonteringsräntekurvan skiljer sig delvis åt beroende på om försäkringsavtalet avser tjänstepensionsförsäkring eller annan försäkring. FI anger i föreskrifterna även hur företagen ska diskontera kassaflöden för värdesäkrade åtaganden.

Reglerna gäller från och med den 31 december 2013, då FFFS 2011:22 upphör att gälla. Tjänstepensionskassor omfattas inte av föreskrifterna men ges möjlighet att, genom ett dispensförfarande, använda samma metod.

Rättelseblad

Ett fel har uppmärksammats i en av formlerna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:23) om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

Felet återfinns i formeln för bestämmande av terminsräntan på diskonteringsräntekurvan under avsnitt 1 i bilaga 1. Eftersom felet är av saklig betydelse har Finansinspektionen beslutat att publicera ett rättelseblad som ersätter bilaga 1 av den tidigare utgivna föreskriften. 

Dokument

Läs mer

Laddar sidan