FFFS 2020:32

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2020-12-29 , ändring av FFFS 2014:12

Sammanfattning

Föreskriftsändringarna innebär bland annat ändrade eller nya regler om

  • offentliggörande av information
  • undantag för vissa företag från att tillämpa artikel 413 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
  • vilka uppgifter ett holdingföretag ska lämna till Finansinspektionen i samband med att det ansöker om godkännande eller undantag från kravet på godkännande enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
  • ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbuffert inte uppfylls.

Reglerna gäller från den 28 juni 2021 i fråga om 1 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1 § samt 8 kap. 2 och 4–11 §§, och i övrigt den 29 december 2020. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023. ändr. 2020:32

Dokument

Laddar sidan