FFFS 2016:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Gäller från 2016-07-01 , ändring av FFFS 2014:14

Sammanfattning

FI ändrar reglerna för rapportering i föreskrifterna om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FFFS 2014:14).

Syftet med ändringarna är främst att anpassa reglerna till de tidigare beslutade ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Föreskriftsändringarna innebär att de nya begreppen "ägarintresse" och "fond för utvecklingsavgifter" införs. Dessutom utgår de upplysningar som tidigare ingick i poster inom linjen, liksom raderna för rapportering av extraordinära intäkter och kostnader.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för kvartalsrapportering som upprättas för den period som påbörjas från och med den 1 juli 2016. ändr. 2016:18

Dokument

Laddar sidan