FFFS 2015:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Med föreskrifterna och de allmänna råden samlas merparten av Finansinspektionens föreskrifter som träffar svenska försäkringsföretag i en huvudföreskrift. Reglerna gäller för försäkringsföretag och pensionsstiftelser. För en pensionsstiftelse gäller endast bestämmelserna om lämplighetsprövning i vissa delar. Föreskrifterna ska, i enlighet med 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), tillämpas på gruppnivå.

Föreskrifterna är en del av det svenska genomförandet av Solvens 2-direktivet. De omfattar bland annat regler om tillstånd, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, företagstyrning, lämplighetsprövning, offentliggörande och grupper.

Reglerna gäller från och med den 1 januari 2016, då de ersätter tretton äldre föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse.

Ändringar i grundförfattningen

Ett antal nya frågor införs i bilaga 2 a till försäkringsrörelseföreskrifterna. Frågorna handlar om anseende, lämplighet, skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, samt insikt och erfarenhet hos ledningspersoner i ett försäkringsföretag som även bedriver försäkringsdistribution.

De nya frågorna läggs till som en följd av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD), som innebär att försäkringsföretag omfattas av regelverket om försäkringsdistribution.
Dessutom införs en upplysningsbestämmelse om regelverket om försäkringsdistribution i 1 kap. föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2018. ändr. 2018:15

Ändringen innebär att hänvisningen till penningtvättslagen ersätts med en hänvisning till den nya penningtvättslagen (2017:630). Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 1 augusti 2017. ändr. 2017:15

Ändringar i grundförfattningen Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:28

Föreskrifterna har ändrats på så sätt att en hänvisning har lagts in till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2452. Förordningen var inte publicerad i Europeiska unionens officiella tidning när grundförfattningen beslutades i november 2015. Vidare införs en upplysningsbestämmelse för försäkringsföretag som tillämpar övergångsreglering för verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring. Slutligen korrigeras bilaga 2 a på grund av en upprepning av tidigare angiven bestämmelse.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:3

Dokument

Ändringar

Laddar sidan