FFFS 2015:9

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag som enligt 1 kap. 19 a och 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043)har beviljats undantag från bestämmelserna om solvens och offentliggörande i försäkringsrörelselagen.

För att göra det möjligt för mindre företag att få undantag från dessa lagbestämmelser inför Finansinspektionen särregler om investeringar, kapitalbas, kapitalkrav och garantibelopp för försäkringsföretag som de i stället ska tillämpa. Föreskrifterna innehåller också regler om företagstyrning som kompletterar och fyller ut lagbestämmelserna på området.

Reglerna gäller från och med den 1 januari 2016.

Dokument

Laddar sidan