FFFS 2018:16

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2019-03-01

Sammanfattning

De nya föreskrifterna och allmänna råden innehåller regler och anvisningar om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. De innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets.

Bestämmelserna om kreditprövning och kreditbeslut gäller för krediter till andra kredittagare än konsumenter, samt för krediter till konsumenter som är bostadskrediter.
De nya föreskrifterna och allmänna råden riktas huvudsakligen till kreditinstitut. Ett fåtal, mer allmänna bestämmelser gäller även för värdepappersbolag.

Finansinspektionen avser att hålla ett FI-forum om de nya föreskrifterna och allmänna råden före årsskiftet.

De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 mars 2019 och ersätter då de allmänna råden i FFFS 2004:6 om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut.

Dokument

Laddar sidan