FFFS 2019:21

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna, som gäller för tjänstepensionsföretag det vill säga tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar, anger hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och sitt riskkänsliga kapitalkrav. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, samt om den information som företagen ska lämna till bland annat de försäkrade.

Föreskrifterna genomför, tillsammans med lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, Europa-parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) i svensk rätt. Dessutom görs vissa nationella tillägg i förhållande till direktivet.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att FI inför nya regler och allmänna råd om beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens) samt om företagsstyrning för grupper. Syftet med de ändrade reglerna är att åstadkomma en gruppreglering som motsvarar den som gäller för grupper enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Vidare införs en ny bestämmelse om distribution av försäkringar. Syftet är att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring. ändr. FFFS 2020:11

Dokument

Ändringar

Laddar sidan