FFFS 2019:22

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Gäller från 2019-12-10

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för tjänstepensionsföretag. FI inför krav på att företagen ska rapportera kvantitativa uppgifter, som behövs för tillsyn och statistik på nationell nivå och på EU-nivå. Krav införs också på kvalitativ tillsynsrapportering. Föreskrifterna anger bland annat vilka uppgifter som tjänstepensionsföretagen ska lämna och när rapporterna ska ha kommit in till FI.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att FI inför nya bestämmelser om grupprapportering. De nya bestämmelserna gäller innehåll och tidpunkter för rapporteringen samt sättet att rapportera. Syftet är att FI ska få en tydlig bild av gruppens finansiella ställning och av hur enskilda företag kan komma att påverkas av andra företag som ingår i gruppen. ändr. FFFS 2020:12

Dokument

Ändringar

Laddar sidan