FFFS 2020:28

Allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10) om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2021-01-01

Sammanfattning

Finansinspektionens allmänna råd om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag upphävs eftersom det finns motsvarande regler i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

De allmänna råden upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. 

Dokument

Laddar sidan