Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2017

Nya tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget om förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag kommer Finansinspektionen att hämta information genom en enkät.

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Fysisk person, 15 000, Telia Company

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Telia Company till Finansinspektionen.

Hexatronic Group få avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Hexatronic Group, 10 000 kronor

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha underrättat en person om att han anmälts som person med insynsställning i bolaget.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2017

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det första kvartalet 2017.

Protokoll 2017:4

2017-05-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 24 april 2017.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Skanska

2017-05-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Skanska AB till Finansinspektionen.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-05-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Torsdagen den 18 maj inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2017.

Uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

2017-05-18 | Eba Nyheter Rapportering

Samtliga tillsynsmyndigheter inom EU ska samla in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade från kreditinstitut.

Fysisk person, 15 000 kronor, Dometic Group

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att ha lämnat oriktiga uppgifter om sitt innehav av aktier i Dometic Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person, 5 000 kronor, Peab

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Peab AB till Finansinspektionen.

Trig Media Group får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

Trig Media Group ska betala en särskild avgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i Stockholm IT Ventures AB.

Ny sida om transaktionsrapportering Mifid2/Mifir

Nu finns en ny sida med information om transaktionsrapportering under Mifid2/Mifir.

Rundabordssamtal om fintech

2017-05-16 | Fintech Nyheter

Finansinspektionen bjuder in berörda företag till rundabordssamtal om fintech. Samtalen sker i juni i samarbete med Vinnova.

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir)

2017-05-16 | FI-forum Mifid Marknad

I januari 2018 träder EU-regelverket för värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir) i kraft. Då kommer nya krav ställas inom ett stort antal områden som berör handel på värdepappersmarknaden. FI bjuder därför in till ett FI-forum kring hur marknadsplatser, värdepappersinstitut och andra företag kan komma att påverkas av det nya regelverket samt hur FI och den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) arbetar framöver.

FI avslutar undersökning av Swedbank

FI har undersökt Swedbank AB:s efterlevnad av regler för att identifiera och hantera intressekonflikter samt styrning, riskhantering och kontroll i anslutning till dessa. FI har i undersökningen funnit vissa brister i Swedbanks hantering. FI anser dock inte att banken har åsidosatt sina skyldigheter enligt lagar och regler på ett sådant sätt att det finns anledning för Finansinspektionen att ingripa.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Scandic Hotels Group

2017-05-15 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 18 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Scandic Hotels Group AB till Finansinspektionen.

Attityder till skuldsättning

Författarna kombinerar information om attityder till skuldsättning från en enkätundersökning med registerdata på faktisk skuldsättning. De visar att en majoritet av svenskarna känner sig obekväma med att ha skulder och att samvariationen i attityd mellan föräldrar och barn är stor. Attityden återspeglas också i faktisk skuldsättning – de svenskar som uppger sig vara obekväma med skulder har också mindre skulder i förhållande till sin disponibla inkomst.

Nästa steg mot en bättre finansmarknad för konsumenter

2017-05-11 | Konsumentskydd

Överskuldsättning är temat på FI:s konsumentskyddsdag i dag, torsdagen den 11 maj. I dag presenteras också FI:s årliga rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden med en genomgång av de områden som är mest prioriterade i konsumentskyddstillsynen.

Konsumentskyddet på finansmarknaden (2017)

FI redogör för de risker för konsumenter på finansmarknaden som prioriteras i  tillsynen. Ett exempel är risken att konsumenter beviljas större lån än deras ekonomi klarar av. Ett annat är olämpliga placeringar - en risk som ökar i takt med att konsumenter måste fatta allt fler och svårare beslut som rör sparande.

Ett ramverk för konsumentskyddet

FI arbetar för ett finansiellt system som är stabilt och präglas av förtroende. Det ska också ha väl fungerande marknader som tillgodoser behoven av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Det förutsätter stabila finansiella företag, tydlig information till konsumenter och produkter som utvecklas och säljs med hänsyn tagen till konsumenters behov och förutsättningar.

Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet

FI:s generaldirektör Erik Thedéens tal om kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet som framfördes på konferensen DI Bank i Stockholm den 10 maj 2017.

Förslag till riktlinjer om operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster

2017-05-09 | Eba Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett förslag till riktlinjer om operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Överskuldsättning temat på FI:s konsumentskyddsdag

Media bjuds in till Finansinspektionens konsumentskyddsdag på torsdag den 11 maj. Temat för årets konsumentskyddsdag är överskuldsättning.

Bankernas marginal på bolån

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I mars 2017 var marginalen 1,72 procentenheter. Förra kvartalet (december 2016) var marginalen 1,73 procentenheter.

Bankernas marginal på bolån

2017-05-09

Läs mer

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Hoist Finance

2017-05-04 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Hoist Finance AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan