Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2017

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Mindmancer

2017-06-28 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Mindmancer AB till Finansinspektionen.

Förslag till tekniska standarder om handelsskyldighet för derivatinstrument

2017-06-28 | Esma Nyheter Mifid

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till tekniska standarder om handelsskyldighet för derivat, med anledning av förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Information om kommande krav på periodisk rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

De företag som står under FI:s tillsyn ska enligt de nya penningtvättsföreskrifterna årligen rapportera uppgifter till FI.

Nya regler för värdepappersrörelse

FI har beslutat om nya föreskrifter om värdepappersrörelse. De är ett led i att genomföra det reviderade EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). Föreskrifterna träder i kraft den 3 januari 2018.

Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI har beslutat om nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag träder i kraft den 1 augusti 2017. FI har även beslutat om ett antal följdändringar i närliggande rörelseföreskrifter.

Avstängning av valideringsregler

2017-06-27 | Eba Nyheter Rapportering

Finansinspektionen har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag 30 juni 2017.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp.

2017-06-26 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 335 200 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Filo Mining Corp. till Finansinspektionen.

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse

2017-06-22 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen (FI) har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank Aktiebolag (banken) identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”. FI bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet.

Branschorganisationerna bjuds in till samtal

Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening bjuds in till ett möte hos Finansinspektionen angående regleringsprocessen.

Avstängning av valideringsregel

2017-06-20 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har bekräftat att valideringsregel v340_m är felaktig.

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

FULLBOKAT: Den 1 augusti är nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism planerade att börja gälla. FI informerar därför om de nya reglerna.

SEB får anmärkning och sanktionsavgift

2017-06-20 | Sanktioner Marknad

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning.  Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

SEB får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

2017-06-20 | Marknad

Finansinspektionen (FI) har funnit att SEB har transaktionsrapporterat felaktigt och att det funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen. SEB får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Protokoll 2017:5

2017-06-19

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 22 maj 2017.

FI-forum: Stresstester av banker

2017-06-19 | FI-forum Bank

Den europeiska banksektorn står inför stora utmaningar, bland annat i form av bristande kreditkvalitet i lånestockarna och låg lönsamhet. I det här sammanhanget utgör stresstester ett viktigt verktyg för att bedöma sårbarheten hos bankerna. Därför anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Högkullen

2017-06-19 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 245 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Högkullen (publ) till Finansinspektionen.

Anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-06-16 | Regler Nyheter Mifid

FI presenterar anpassningen till de nya transparensregler som kommer införas i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni.

Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2017-06-16 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat 14 uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till implementeringen av EU:s kommande direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Svar på EU-samråd om en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor

FI har svarat på EU-kommissionens samråd om FinTech: en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor. FI välkomnar kommissionens arbete och framhåller vissa övergripande principer.

Chilton Investment Company Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2017-06-15 | Sanktioner Marknad

Chilton Investment Company Limited ska betala särskild avgift på 43 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Axfood AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

FI:s syn på den finansiella stabiliteten och riskerna för finansiella obalanser

Sverige har ett unikt ekonomiskt läge. Det sa Erik Thedéen vid en utfrågning i Finansutskottet i dag.

Särskild avgift för Kattvik Financial Services

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

Kattvik Financial Services Aktiebolag ska betala särskild avgift med 159 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 483 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Uppdaterade valideringsregler

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler. I listan framgår vilka regler som avaktiverats på grund av felaktighet eller för att de orsakar tekniska problem i rapporteringen.

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-09 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i IAR Systems Group AB har passerat en flaggningsgräns.

Dagordning 19 juni

2017-06-09

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 19 juni 2017 kl. 09.30

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-08 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 35 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i Arcam Aktiebolag (publ) har passerat en flaggningsgräns.

Laddar sidan