Resultat

2017

Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

2016

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för felaktig flaggning

FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), de så kallade flaggningsreglerna.

2011

Höjda straffavgifter i sanktionsärenden

2011-05-24 | Nyheter Sanktioner

Finansinspektionen anser att den maximala straffavgift som får beslutas vid ingripande mot ett företag under tillsyn är för låg för att den ska tjäna sitt syfte.

Laddar sidan