EU-förordningar

Förordning och delegerad förordning

Ämne Länk till förordning

Eiopa-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG.

Solvens 2-förordningen

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

 

Tekniska standarder – genomförandeförordningar

På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet)

Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna.

Ämne Länk till teknisk standard (förordning)

Försäkringstekniska avsättningar

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/500 av den 24 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende de förfaranden som ska följas för tillsynsmyndighetens godkännande av tillämpningen av en matchningsjustering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kapitalbas

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/499 av den 24 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande av de förfaranden som ska användas för tillsynsmyndigheternas godkännande av användning av poster i tilläggskapital i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kapitalkrav

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/498 av den 24 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende tillsynsmyndigheternas godkännandeförfarande för att använda företagsspecifika parametrar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2011 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder gällande förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan, vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2013 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser standardavvikelser i förhållande till system för utjämning av hälsorisker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2016 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser aktieindexet för den symmetriska justeringen av standardkapitalkravet för aktier i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2017 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser de justerade faktorerna för beräkning av kapitalkravet för valutarisk för valutor som är knutna till euron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 av den 11 oktober 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Interna modeller

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/460av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandet för godkännande av en intern modell i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Företagsstyrning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2015 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande av förfaranden för att bedöma externa kreditvärderingar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG 

Rapportering

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2452 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på förfaranden, format och mallar för rapporten om solvens och finansiell ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1868 av den 20 oktober 2016 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2015/2450 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Räntekurvor

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/165 av den 5 februari 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 1 januari till och med den 30 mars 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens 2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/869 av den 27 maj 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars till och med den 29 juni 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1376 av den 8 augusti 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni till och med den 29 september 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1976 av den 10 november 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september till och med den 30 december 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II)

Grupp

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/461 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende processen för att nå fram till ett gemensamt beslut om ansökan om att använda en gruppintern modell i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2014 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på förfaranden och mallar för inlämnande av information till grupptillsynsmyndigheten och för utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Specialföretag

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Tekniska standarder riktade till Finansinspektionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2012 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser förfaranden för beslut om att fastställa, beräkna och upphäva kapitaltillägg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2451 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på mallarna för och strukturen på offentliggörandet av specifik information av tillsynsmyndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan