Avgifter

Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.

Lagar och förordningar

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

Ärende Avgift
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet
(15 b §)
14 400
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §) 3 600
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser
som gäller enligt 9 a § andra stycket (31 d § första stycket)
6 000
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser
som gäller enligt 9 a § första och andra styckena (31 d § andra stycket)
6 000

 Upp till menyn

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Ärende Avgift
Godkännande av försäkring (22 §) 3 600
Befrielse från försäkringsplikt (27 §) 3 600

 Upp till menyn

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar

Ärende Avgift
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) 9 000
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) 6 000
Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §) 3 600
Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §) 3 600
Undantag från upplåningsbegränsning (7 §) 14 400
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §) 14 400
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §) 14 400
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §) 14 400
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(14 d §)
3 600
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §) 3 600
Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §) 14 400
Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket) 9 000
Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket) 3 600
Undantag från begränsningsreglerna i 24 b § 14 400
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §) 14 400
Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a-10 g §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) 14 400
Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §) 108 0007 200 000
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §) 6 000
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §) 14 400
Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2) 3 600
Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) 3 600
Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §) 3 600
Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket) 3 600
Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket) 3 600
Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) 9 000
Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket) 3 600
Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket) 20 400
Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §) 14 400
Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av föreningsrörelse (56, 63 och 64 §§) 60 000
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §) 32 400

 Upp till menyn

Trafikskadelagen (1975:1410)

Ärende Avgift
Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) 14 400

 Upp till menyn

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Ärende Avgift
Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) 3 600
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b) 14 400
Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen (1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden (4 kap. 2 § 10) 3 600
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5) 3 600
Tillstånd att i koncernredovisning utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5) 3 600

 Upp till menyn

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Ärende Avgift
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) 14 400
Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) 14 400
Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) 14 400
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) 1 200 000
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) 60 000
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) 14 400
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) 14 400
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) 3 600
Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4b §) 14 400
Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) 3 600
Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur

enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

108 000186 000
Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid
beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 5 §)
14 400108 000
Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 5 §)
14 400108 000
Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
42 000
Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
324 000780 000
Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk
enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 12 §)
14 400108 000
Tillstånd att använda en intern modell för beräkning
av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
108 0007 200 000
Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
84 0001 200 000
Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av
en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
20 400780 000
Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)
84 000552 000
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) 14 400
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) 3 600
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) 3 600
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) 60 000
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 9 §) 84 000

 Upp till menyn

Bokföringslagen (1999:1078)

Ärende Avgift
Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) 2 100
Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) 3 600
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) 3 600

 Upp till menyn

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Ärende Avgift
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket 9 000

 Upp till menyn

Lagen (2004:575) om europabolag

Ärende Avgift
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte
till en annan stat (9a §)
32 400

 Upp till menyn

Aktiebolagslagen (2005:551)

Ärende Avgift
Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) 3 600
Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) 2 100

 Upp till menyn

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Ärende Avgift
Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek (1 kap. 19 och 19b §§) 14 400
Undantag från försäkringsrörelselagen för större understödsförening som inte är tjänstepensionskassa i samband med tillstånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § första stycket och 2 kap. 4 §)
60 000
Undantag från försäkringsrörelselagen för mindre understödsförening som inte är tjänstepensionskassa i samband med tillstånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § andra stycket och 2 kap. 4 §)
26 400
Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet (1 kap. 20 §) 14 400
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §) 14 400
Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) 14 400
Tillstånd för tjänstepensionsföretag (omvandling) eller för understödsförening att driva försäkringsrörelse (2 kap. 4 eller 4 a §) 780 000
Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §) 20 400
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§) 1 200 000
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) 60 000
Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §) 14 400
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 och 11 kap. 20 §§) 552 000
Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §) 14 400
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §) 3 600
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §) 14 400
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) 14 400
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §) 3 600
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket) 14 400
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §) 20 400
Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) 2 100
Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §) 14 400
Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §) 108 000186 000
Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §) 14 400108 000
Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §) 14 400108 000
Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §) 84 000
Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §) 186 000
Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §) 324 000780 000
Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod (8 kap. 8 §) 14 400108 000
Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §) 108 0007 200 000
Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket) 84 0001 200 000
Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket) 20 400780 000
Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §) 84 000552 000
Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket) 14 400
Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket) 3 600
Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap 1 § andra stycket 1)
6 000
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §) 14 400
Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 §) 84 000
Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterföretag (11 kap. 37 § eller 12 kap. 86 §) 84 000
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §) 14 400
Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) 14 400
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) 14 400
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§) 84 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) 26 400
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §) 2 100
Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (19 kap. 11§) 20 400
Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §) 26 400
Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet (19 kap. 17 §) 42 000
Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp (19 kap. 23 §) 108 0007 200 000
Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från tredjeland (19 kap. 30 §) 60 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §) 84 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §) 186 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §) 42 000
Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (19 kap. 39 eller 40 §) 20 400
Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på gruppnivå (19 kap. 42 §) 42 000
Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (19 kap. 43 §) 14 400
Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens- och verksamhetsrapport. (19 kap. 55 §) 14 400
Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §) 60 000
Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §) 60 000
Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §) 84 000
Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §) 1 200 000
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för specialföretag (20 kap. 4 §) 20 400
Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043]) 14 400

Upp till meny

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

Ärende Avgift 
Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid (artikel 17.6) 42 000
Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten för beräkningen av revisionsuppdragets varaktighet (artikeln 17.8) 42 000

Upp till menyn

Kommisssionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens 2)

Ärende Avgift
Återbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m, 73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h) 42 000

 Upp till menyn

Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Ärende Avgift
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) 20 400
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap 2 § första stycket 3) 14 400
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap 2 § första stycket 1) 20 400
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) 26 400
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) 20 400
Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1) 26 400
Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution (2 kap. 2 § första stycket 2) 9 000
Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) 3 600
Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är fysisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap 1 § (2 kap. 2 § och 4 § fjärde stycket) 20 400
Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är juridisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap 1 § (2 kap. 2 § och 4 § fjärde stycket) 26 400
Tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 3 § första stycket och 4 §) 60 000
Utvidgning av tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 4 §) 9 000
Underrättelse från försäkringsförmedlare att inrätta filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) 3 600
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid inrättande av filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) 3 600
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 6 § första stycket) 3 600
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 6 § första stycket) 3 600

 Upp till menyn

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) 14 400
Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) eller understödsförening att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag (2 kap. 4 eller 5 §) 780 000
Förlängning av tillstånd (2 kap. 7 § andra stycket) 20 400
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd (2 kap. 9, 12 och 14 §§) 1 200 000
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 10 §) 60 000
Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 10 §) 14 400
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande tjänstepensionsaktiebolag enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (2 kap. 10 § och 10 kap. 2 §) 552 000
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 2 §) 14 400
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 8 § första stycket) 3 600
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 7 §) 20 400
Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett tjänstepensionsföretag enligt 4 kap. 9 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) 2 100
Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet enligt 4 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) 14 400
Undantag från krav på årlig beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna i ett enskilt fall (5 kap. 5 §) 14 400
Godkännande av poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §) 14 400
Godkännande av nedsättning av garantibelopp i ett enskilt fall (8 kap. 14 §) 20 400
Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (9 kap. 5 § fjärde stycket) 3 600
Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 § andra stycket) 6 000
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol enligt 11 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 2 §) 14 400
Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 11, 41 eller 62 §) 84 000
Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterbolag (10 kap. 15 eller 45 §) 84 000
Tillstånd till återbetalning av garantikapital enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 21 §) 14 400
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (11 kap. 4, 18 eller 27 §) 84 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett tjänstepensionsaktiebolag enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §) 26 400
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras enligt 15 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §) 2 100
Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (16 kap. 11 §) 20 400
Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (16 kap. 12 eller 13 §) 26 400
Godkännande av poster i kapitalbasen i sådana holdingföretag som avses i 16 kap. 22 § (16 kap. 22 §) 14 400
Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (16 kap. 25 eller 26 §) 20 400
Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (16 kap. 31 §) 14 400

Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Ärende Avgift
Dispenser
Ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter
9 000
Ledningsprövningar

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i

 • bank
 • betalningsinstitut
 • börs
 • clearingorganisation
 • fondbolag
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet
 • med bostadskrediter
 • företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster
 • enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • försäkringsföretag
 • försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen
 • (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • institut för elektroniska pengar
 • juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen
 • (2010:751) om betaltjänster
 • kreditmarknadsföretag
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
 • tjänstepensionsföretag
 • understödsförening
 • värdepappersbolag

För juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsdistribution tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses ovan.

För försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

För tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

För betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

För institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

14 400
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som nämns ovan. 14 400

Ledningsprövning finansiella institut och inlåningsföretag

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

6 000
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. 6 000
Verksamhetsintyg
Ansökan om intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person
3 600
Solvensintyg
Ansökan om intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg)
26 400
Intyg om skötsamhet
Ansökan om intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
2 100
Prövning enligt föreskrifter med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen
Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
42 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag 84 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretg – tilläggskapital metod 186 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel 42 000
Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 20 400
Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 20 400
Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal 14 400
Övrigt
Ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1–7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
14 400
Ansökan som avser anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder 3 600
Anmälan om förvärv där motprestationen för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen. 3 600


Upp till menyn

Senast granskad: 2020-08-17
Laddar sidan