Pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse är en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Stiftelsens tillgångar ska därför vara placerade på ett aktsamt sätt.

När det gäller sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL), dvs. stiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer, delas tillsynen från och med den 1 januari 2006 mellan FI och länsstyrelserna. Den stiftelserättsliga tillsynen ligger på länsstyrelserna medan FI står för tillsynen över kapitalförvaltningen och handlägger anmälningar om lämplighetsprövning av ledningspersoner.

Till FI:s huvuduppgifter hör att:

 • ha stiftelsen i sitt register
 • granska stiftelsens placeringsriktlinjer
 • utöva tillsyn över stiftelsens kreditvärderingsförfaranden
 • lämplighetspröva den som utses till styrelseordförande, styrelseledamot eller suppleant
 • ta emot anmälningar om gränsöverskridande verksamhet
 • vid behov meddela anmärkningar på kapitalförvaltningen i stiftelsen
 • vid behov förelägga stiftelsen att vidta rättelse om den inte följer bestämmelserna om placeringsriktlinjer.

Avgifter

 • FI tar ut en årlig tillsynsavgift på 15 000 kronor.
 • För varje anmälan om lämplighetsprövning tar FI ut en avgift på 14 400 kronor.
 • För att behandla en ansökan enligt 31 § femte stycket TrL om att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket tar FI ut en avgift på 6 000 kronor.

Bestämmelser om ledningsprövning har förts över till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:8) om försäkringsrörelse, där kapitel 10 Lämplighetsprövning gäller i tillämpliga delar för pensionsstiftelser. Vid anmälan om lämplighetsprövning ska stiftelsen endast lämna uppgifter i enlighet med bilaga 2a till FFFS 2015:8 i tillämpliga delar. Det innebär att pensionsstiftelser inte behöver besvara fråga 2.4 och fråga 2.5. De behöver inte heller underteckna det intygande som har rubriken Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget. Stiftelser behöver heller inte ge in bilaga 2b till FFFS 2015:8.

Föreskrifter och allmänna råd

Följande föreskrifter och allmänna råd är ett urval av bestämmelserna som helt eller delvis gäller från och med den 1 januari 2016 för pensionsstiftelser:

 • FFFS 1998:22 Etiska frågor
 • FFFS 2011:39 Informationsföreskrifter, bilaga 1, med ändringar som följer av FFFS 2015:18
 • FFFS 2015:8 Försäkringsrörelse, 10 kap. 2 och 9 §§ samt bilaga 2a i tillämpliga delar
 • FFFS 2015:11 Placeringsriktlinjer.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan