Resultat

2018

Det är i goda tider som risker kan byggas upp

Den svenska ekonomin är fortsatt stark och motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande. Men en lång period av låga räntor och god tillväxt har lett till en ökad riskaptit, höga tillgångspriser, och höga skulder. Det gör den finansiella sektorn mer känslig för störningar, skriver Finansinspektionen (FI) i årets första stabilitetsrapport som presenteras i dag.

2017

Folksam Liv får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning. Folksam Liv ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2016

FI ändrar inte trafikljusmodellen

Finansinspektionen går inte vidare med förslaget till ny utformning av trafikljusmodell för tillsyn över försäkringssektorn.

Unikt ekonomiskt läge

Två gånger per år redovisar Finansinspektionen (FI) en bedömning av den finansiella stabiliteten. På en pressträff i dag presenteras årets andra stabilitetsrapport av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Torsdagen den 1 december presenterar Finansinspektionen sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Falck Försäkring varnas och ska betala straffavgift

Falck Försäkringsaktiebolag har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll samt bristande interna regler om hantering av intressekonflikter. FI har därför beslutat att ge bolaget en varning. Falck Försäkring ska även betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2013

Försäkria får en anmärkning och straffavgift på 750 000 kronor

Försäkringsförmedlaren FFR, Försäkria Finansrådgivning AB har åsidosatt väsentliga kundskyddsregler. Bolaget får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor.

Beslut om diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för att beräkna försäkringsföretagens diskonteringsränta. Beslutet påverkar främst livförsäkringsföretag och försäkringsföretag med liv- och sjukräntor. Även tjänstepensionskassor kommer att ges möjlighet att använda den nya metoden.

Delremiss om diskonteringsräntan

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i metoden för extrapolering av diskonteringsräntan. Ändringarna görs efter det att FI har tagit till sig av remissinstansers synpunkter. Det uppdaterade förslaget går nu ut på en snabb remissrunda. Föreskriften beräknas träda i kraft vid årsskiftet.

Ny diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen (FI) föreslår en ny Solvens 2-anpassad metod för beräkningen av försäkringsföretagens diskonteringsränta. Metoden är tänkt att vara mer stabil och förutsägbar för företagen vilket i sin tur skyddar försäkringstagarna. Nu skickas förslaget ut på remiss.

Laddar sidan