FFFS 2005:9

Föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter

Upphävd 2016-12-21 se FFFS 2016:34

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vad en investeringsrekommendation ska innehålla. Finansinspektionen anger även vilka krav som ställs på att den som lämnar rekommendationer tillkännager sina ekonomiska intressen och intressekonflikter. Vidare ställer FI krav på att den som sprider en rekommendation som utarbetats av någon annan, tydligt anger om den har ändrats. Föreskrifterna ska tillämpas av den som yrkesmässigt utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer, som är avsedda att spridas till allmänheten.

Dokument