FFFS 2013:11

Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:15

Sammanfattning

Företag under tillsyn bör rapportera händelser som kan äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar till FI. De allmänna råden har i huvudsak samma innehåll som FFFS 2005:12, som upphävs genom denna författning. De nya allmänna råden har anpassats till att omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) och till den terminologi som har ändrats i lag.

Dokument