Tillsyn

FI bedriver tillsyn över företag som fått FI:s tillstånd att arbeta på den finansiella marknaden.

Tillsynen är ett av FI:s viktigaste verktyg. En del av det arbetet handlar om att hantera incidenter och akuta problem. Men tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem. För att tillsynen ska göra störst skillnad och mest nytta måste den därför vara både riskbaserad och framåtblickande.

Tillsynen syftar till att säkerställa en rimlig balans mellan kreditinstitutens risker och kapital så att det finansiella systemets stabilitet och insättarnas pengar inte äventyras.

De tre svenska storbankerna är systemviktiga genom sin dominerande ställning på den svenska finansmarknaden, sina komplexa affärsmodeller och sin omfattande gränsöverskridande verksamhet, och bevakas därför ingående.

Bankområdet är också viktigt att bevaka ur ett konsumentskyddsperspektiv så att konsumenterna kan ta välgrundade beslut på tydlig information.

I banktillsynen ingår även att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling.

Företag under tillsyn 

När det gäller tillsyn över banksektorn så har FI huvudansvaret för cirka 160 företag. Drygt hälften är banker, resten kreditmarknadsföretag, däribland bolåneinstituten, och betaltjänstföretag.

Tillsynskollegier

Tillsynen av stora banker med verksamhet i flera länder bedrivs i tillsynskollegier. Det är grupper med representanter från tillsynsmyndigheterna i de EU-länder där banken är verksam. Arbetet sker enligt samarbetsavtal mellan ländernas myndigheter. För svenska banker är det FI som är ordförande i tillsynskollgierna.

FI är ordförande i tillsynskollegierna för de fyra svenska storbankerna. Därutöver deltar FI i ytterligre tre tillsynskollegier.

Översyns- och utvärderingsprocessen

FI:s tillsynsarbete styrs till stor del av den så kallade Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). ÖUP:n har till syfte att löpande utvärdera de finansiella företagens kapital- och likviditetssituation. För finansiella företag som har verksamhet i flera länder sker ÖUP:n i samarbete med dessa länders tillsynsmyndigheter inom ramen för företagets tillsynskollegium. För de största finansiella företagen genomförs ÖUP varje år.

I ÖUP:n gör FI riskbedömningar för alla större riskområden, som till exempel kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och operationell risk. Bedömningarna utförs på grundval av uppgifterna i de finansiella företagens interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) och annan information som FI tar del av i tillsynen. För några betydelsefulla risktyper använder FI även egna metoder för att bedöma företagens kapitalbehov inom den så kallade pelare 2.

Därefter tar FI (i förekommande fall ihop med tillsynskollegium) ställning till vilka kapital- och likviditetsresurser som det finansiella företaget måste hålla för att täcka sina risker och få driva sin verksamhet.


Senast granskad: 2024-02-08