Globalt

Omställningen till en hållbar ekonomi och klimathotet kräver globala lösningar. Världens kapitalmarknader är dessutom integrerade. Det gör att det krävs internationella regler och standarder för att påverka utvecklingen i rätt riktning. FI driver därför hållbarhetsarbetet framåt tillsammans med andra tillsynsmyndigheter runt om i världen.

Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans

I den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, samarbetar omkring 115 tillsynsmyndigheter om gemensamma principer och standarder för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad som erbjuder ett starkt investerarskydd.

Iosco har en arbetsgrupp för hållbar finans där FI aktivt deltar. Arbetsgruppen arbetar med att granska globala standarder för hållbarhetsredovisning, som utvecklas av IFRS-stiftelsen. Arbetet handlar också om att främja utveckling av ett stabilt globalt ramverk för revision (assurance) av hållbarhetsrapporter. Arbetsgruppen har även arbetsströmmar om globala koldioxidmarknader och omställningsplaner.

Nätverket för klimat och finansmarknad (NGFS)

NGFS är ett globalt nätverk av finansiella tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nätverket syftar till att stärka den finansiella sektorns roll i att hantera klimat- och miljörelaterade risker samt att mobilisera kapital till den gröna omställningen. För att nå dessa syften gör NGFS ett analytiskt arbete samt identifierar och främjar bästa metoder för implementering av tillsynsmyndigheter, centralbanker och andra aktörer.

NGFS grundades 2017 av sju centralbanker och FI. I dag ingår runt 125 centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter världen över. Finansinspektionen deltar i NGFS styrkommitté och deltar också aktivt i NGFS arbetsströmmar för olika frågor.

Baselkommitténs arbetsgrupp för klimatrelaterade finansiella risker

Baselkommittén för banktillsyn tar fram globala standarder, riktlinjer och rekommendationer för tillsyn och reglering av banker. Sedan 2020 finns en särskild arbetsgrupp under kommittén för klimatrelaterade finansiella risker: Task Force on Climate-related Financial Risks (TFCR), i vilken FI deltar aktivt. TFCR:s uppdrag är att beakta klimatrelaterade finansiella risker i relation till Baselramverkets tre pelare (reglering, tillsyn och rapportering).

Ett exempel på arbetet inom pelare 2 är framtagandet av de principer för hantering av klimatrelaterade risker som Baselkommittén publicerade i juni 2022 (se länk nedan).


Senast granskad: 2023-05-16