Resultat

2024

Promemorian Ett nytt förbud mot spel på kredit

FI begränsar sitt yttrande till förslaget om ett skärpt regelverk för att motverka skuldsättning vid spel om pengar (kapitel 3). I denna del tillstyrker FI förslaget.

Delbetänkande om nya regler om cybersäkerhet

2024-05-21 | Betalningar Remissvar

FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, de förslag som utredningen lämnar i betänkandet. Vi lämnar ett antal mindre synpunkter på förslagen.

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen

2024-05-15 | Remissvar Stabilitet

Långtidsutredningen 2023 (SOU 2023:85) har temat finanspolitisk konjunkturstabilisering. FI har i uppdrag att arbeta för ett stabilt finansiellt system som är präglat av ett högt skydd för konsumenter och att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. FI har därför val valt att avgränsa sitt svar till utredningens förslag i kapitel 6 Makrotillsynsregleringar och stabiliseringspolitik.

Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (kompletteringslagen till Mica-förordningen).

Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

2024-05-08 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

2024-05-03 | Remissvar

FI tillstyrker i huvudsak förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om distribuerade liggare. FI lämnar vissa synpunkter gällande bland annat ingripandebestämmelserna i den nya lagen samt förslaget på ändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism på den svenska finansmarknaden. Förslagen förväntas också bidra till en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn på området.

En reform för datadelning

2024-04-23 | Remissvar

FI har inget att invända mot förslagen i sak men vill lämna vissa synpunkter på konsekvensanalysen.

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i promemorian att effekten på kostnaderna för Finansinspektionen till följd av Dora-förordningen är begränsade, utan anser tvärtom att de är omfattande.

Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2024-04-15 | Remissvar Om FI

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.