FFFS 2007:24

Föreskrifter om försäkringstekniska grunder

Gäller från 2008-01-01

Sammanfattning

Både för nominella pensionsutfästelser och sådana utfästelser som innebär rätt till värdesäkring, ska ränteantagandet vid beräkningen baseras på i tiden utjämnade marknadsräntor för långa statsobligationer. Ränteantagandet beslutar FI om en gång per år. Det finns också en möjlighet att räkna med lägre, stabila och mer betryggande ränteantaganden. I föreskrifterna införs även nya, aktuella dödlighetsantaganden som baseras på den anställdes födelseår.

Föreskrifterna innehåller de så kallade tryggandegrunderna som ska användas för att beräkna kapitalvärden vid tryggande av pensionsutfästelser utanför livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Tryggandegrunderna utgör underlag när en arbetsgivare ska beräkna kapitalvärdet av en arbetstagares intjänade pension vid en särskild tidpunkt.

De nya föreskrifterna ersätter Försäkringsinspektionens kungörelse, BFFS 1977:5. Föreskrifterna gäller från 1 januari 2008, men får tillämpas från 31 december 2007.

Ändringar i grundförfattningen

FI uppdaterar antaganden om dödlighet för ålderspension och sjuklighet för sjukpension som finns i bilagan till föreskrifterna. Antagandena är vägledande för arbetsgivare när de tillämpar lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Syftet är att ändringarna ska leda till mer rättvisande beräkningar. ändr. FFFS 2020:5

Ändringen avser endast en korrigering i bilagan som innebär att företagen alltid ska beräkna kapitalvärden när det kan finnas en rätt till efterlevandepension enligt avtal.

PM:et med motiv och konsekvenser har därmed ändrats i fråga om beräkning av efterlevandepension, se fotnot 1 i dokumentet nedan. Korrigeringarna påverkar inte ikraftträdandet av föreskrifterna, som börjar gälla enligt tidigare beslut. ändr. 2007:31

Dokument

Ändringar

Läs mer