FFFS 2011:27

Föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

Gäller från 2011-05-01

Sammanfattning

Föreskrifterna handlar om hur försäkringsföretag och försäkringsföreningar som beviljats dispens enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska upprätta sina årsredovisningar.

Det ska framgå av ett dispensbeslut att föreskrifterna kan tillämpas. För företag som beviljats dispens innebär föreskrifterna lättnader bland annat när det gäller värdering av finansiella instrument, redovisning av försäkringstekniska avsättningar och uppställningsformer. I föreskrifterna anges även vilka undantag som medges från lagen om årsredovisning och vilka bestämmelser som företagen, trots dispens, ska tillämpa.

Med föreskrifterna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen och följdändringar i andra lagar och förordningar. Föreskrifterna upphäver FFFS 2006:18.

Ändringar i grundförfattningen

FI tar bort hänvisningarna i de allmänna råden till 4 kap. 5 § till den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:9

Ändringen är ett förtydligande tillägg om att det finns bestämmelser om säkerhetsreserver i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:5

Ändringarna innebär att FI inför nya bestämmelser som förtydligar vad som gäller för försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:20

FI ersätter hänvisningarna till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag med hänvisningar till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Detta med anledning av den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Vidare ersätts begreppet dispens med begreppet undantag i föreskriften och i föreskriftens rubrik.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. ändr. 2019:24

FI anpassar föreskrifterna till de ändringar som gjorts i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de ändringar som gjorts i årsredovisningslagen med anledning av genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv.

FI förtydligar redovisningsbegrepp, inför nya poster i eget kapital, anpassar balansräkningens uppställningsform samt inför ändringar som rör immateriella tillgångar och notupplysningar. FI anpassar dessutom föreskrifterna till de ändringar som gjorts i försäkringsrörelselagen med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet. Med anledning av Solvens 2-direktivet omarbetar FI också reglerna om värdering av försäkringstekniska avsättningar och tar bort de särskilda upplysningsreglerna om solvensuppgifter i förvaltningsberättelsen.

Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. ändr. 2016:12

FI inför kompletterande allmänna råd om att upplysningar bör lämnas enligt IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Vidare stryks de allmänna råden om tillämpning av IAS 40 Förvaltningsfastigheter eftersom de har ersatts av regler i IFRS 13.

Ändringarna tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare. ändr. 2013:7

Dokument

Ändringar

Läs mer