FFFS 2015:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2015-07-03 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

FI inför ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna). Syftet är att anpassa föreskrifterna till lagändringar.

En svensk AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska tillämpa 6 kap. AIFM-föreskrifterna om svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands. Där tas bland annat upp vilket språk som underrättelser till FI ska upprättas på och vad en anmälan om väsentliga ändringar ska innehålla.

Dessutom ska en AIF-förvaltare som tar emot och vidarebefordrar order om finansiella instrument inhämta information från sina kunder för att kunna rekommendera dem lämpliga investeringstjänster och finansiella instrument.

Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2015. ändr. 2015:4

Dokument