FFFS 2013:10

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2013-07-22

Sammanfattning

Föreskrifterna riktar sig till fondbolag och andra företag som förvaltar sådana fonder som inte är värdepappersfonder, t.ex. specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. De gäller i viss utsträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige. Genom regleringen införlivar FI de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet) som inte genomförs i svensk rätt genom lag och förordning. De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr. Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. Föreskrifterna reglerar också viss rapportering till FI.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna i föreskrifterna ställer krav på fondförvaltare att ha vissa rutiner och att lämna viss information när de tillämpar ett så kallat justerat fondandelsvärde (swing pricing). Ändringarna gäller för AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023. ändr. 2023:11

FI lägger till en upplysning om att det finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt, för AIF-förvaltare som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:22

Föreskriftsändringarna innebär att bestämmelserna om tillhandahållande av faktablad – och språket i dem – inte ska gälla sådana faktablad som upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (den så kallade Priip-förordningen).

Ändringarna är motiverade dels av att Priip-förordningen börjar tillämpas på aktörer på fondområdet den 1 januari 2023, dels av de lagändringar som riksdagen beslutade om den 7 december 2022 med anledning av prop. 2022/23:8, Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond.

I föreskrifterna justeras också de bestämmelser som gäller faktablad som ska lämnas in när en AIF-förvaltare ansöker om tillstånd för att marknadsföra andra alternativa investeringsfonder än specialfonder, och när en utländsk AIF-förvaltare ansöker om tillstånd för att förvalta en specialfond.

Slutligen görs ett par förtydliganden i 1 kap. AIF-föreskrifterna om vilka bestämmelser i föreskrifterna som gäller för utländska AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2 eller 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:19

En inaktuell hänvisning i 13 kap. 1 § till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort.

Ändringen gäller från den 1 augusti 2022. ändr. 2022:15

Ändringarna gäller AIF-förvaltare och innebär bland annat att

  • utländska AIF-förvaltare ska tillhandahålla informationen om de uppgifter som utförs av förvaltarnas funktioner i Sverige på ett varaktigt medium
  • utländska EES-baserade AIF-förvaltare ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser
  • utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda alla typer av elektronisk kommunikation, eller annan teknik för distanskommunikation, för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information när marknadsföringen har upphört
  • svenska AIF-förvaltare ska lämna sina underrättelser om så kallad sonderande marknadsföring till Finansinspektionen i pappersformat eller i elektroniskt format
  • det införs bestämmelser om hur svenska AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring.

Syftet med föreskriftsändringarna är att genomföra ändringar i AIFM-direktivet, som inspektionen har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om.

Ändringarna gäller från den 7 juni 2022. ändr. 2022:11

Enligt FI:s föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna) ska AIF-förvaltare tillämpa delar av FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). Eftersom ändringar har gjorts i värdepappersföreskrifternas bestämmelser om ersättningar till eller från tredjepart, behöver även hänvisningarna i AIF-föreskrifterna ändras.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:4

Ändringarna gäller specialfonder. De innebär att AIF-förvaltare senast den 31 maj varje år ska lämna resultatuppgifter för de specialfonder som var aktiva den 31 december året innan. Rapporteringen ska göras till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt den rutin som gäller för insamlingen Resultaträkning för investeringsfonder.

Syftet är att ge SCB ett uttryckligt föreskriftsstöd att samla in uppgifterna och att skapa nödvändiga förutsättningar för Finansinspektionen att ta del av uppgifterna inom ramen för myndighetens tillsyn.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022. ändr. 2021:34

Med anledning av värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) införs krav på att uppgifter om företag som ingår i en konsoliderad situation enligt den förordningen, ska lämnas i verksamhetsplanen och i samband med ägarprövningar. Även vissa mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:20

Ändringarna gäller specialfonder. De innebär att AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till FI i den kvartalsvisa innehavsrapporteringen. Samtidigt ändras tidpunkten för att rapportera innehaven. FI inför också bestämmelser om att årsberättelsen för en specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som förvaltaren har gjort under året. Syftet är att effektivisera tillsynen av specialfonder. ändr. 2020:26

Ändringarna gäller specialfonder och innebär att det införs nya bestämmelser om hur man beräknar aktivitetsmåttet aktiv risk. Det införs också nya bestämmelser om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser. Syftet är att underlätta för konsumenterna att jämföra olika fonder. ändr. 2019:18

Ändringarna gäller specialfonder och innebär att det införs ett antal nya krav på information i årsberättelserna. Syftet är att stärka aktieägares rättigheter. Ändringarna börjar gälla den 25 juni 2019, men tillämpas första gången för årsberättelser som lämnas under 2020. ändr. 2019:16

Med anledning av ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar inför FI följdändringar. Det innebär att hänvisningar till paragrafer som har upphävts tas bort.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr. 2019:5

AIF-förvaltare ska tillämpa vissa bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Det gäller när AIF-förvaltarna

  • utför försäljning och rådgivning som gäller strukturerade insättningar,
  • tar emot medel med redovisningsskyldighet, och
  • utför rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten.

AIF-förvaltare ska också, för varje specialfond som bolaget förvaltar, rapportera fondens innehav, fondförmögenhet, övriga tillgångar och skulder till Finansinspektionen varje kvartal.

Ändringarna görs med anledning av regeringens proposition 2017/18:148 om penningmarknadsfonder.

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om innehavsrapporteringen och i övrigt den 1 augusti 2018. ändr. 2018:14

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskrifterna till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Ändringarna innebär bland annat att AIF-förvaltare genom hänvisning ska tillämpa vissa av bestämmelserna i värdepappersföreskrifterna. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 3 kap. 31 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:7

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar- ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen har även beslutat om en ändring som innebär att specialfonder, och andra alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige, inte ska omfattas av de nya kraven i FFFS 2013:9 när det gäller innehållet i informationsbroschyrer om värdepappersfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:27

FI inför ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna). Syftet är att anpassa föreskrifterna till lagändringar.

En svensk AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska tillämpa 6 kap. AIFM-föreskrifterna om svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands. Där tas bland annat upp vilket språk som underrättelser till FI ska upprättas på och vad en anmälan om väsentliga ändringar ska innehålla.

Dessutom ska en AIF-förvaltare som tar emot och vidarebefordrar order om finansiella instrument inhämta information från sina kunder för att kunna rekommendera dem lämpliga investeringstjänster och finansiella instrument.

Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2015. ändr. 2015:4

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:29

Dokument

Ändringar

Läs mer