FFFS 2020:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2021-01-01 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Ändringarna gäller specialfonder. De innebär att AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till FI i den kvartalsvisa innehavsrapporteringen. Samtidigt ändras tidpunkten för att rapportera innehaven. FI inför också bestämmelser om att årsberättelsen för en specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som förvaltaren har gjort under året. Syftet är att effektivisera tillsynen av specialfonder. ändr. 2020:26

Dokument