FFFS 2016:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2016-11-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som i sin tur motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet. 

Ändringarna innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Ändringarna innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren om en värdepappersfond. 

Finansinspektionen beslutar också om ändrade föreskrifter om ägar- ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till FI:s föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:26 

 

Dokument

Läs mer