FFFS 2013:9

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Gäller från 2013-07-22

Sammanfattning

Föreskrifterna anpassas till den terminologi som har ändrats i lag och renodlas till att bara gälla för fondbolag som förvaltar värdepappersfonder. De nya föreskrifterna upphäver föreskrifterna om investeringsfonder, FFFS 2008:11, men har i huvudsak samma innehåll som dessa, bortsett från att bestämmelser som specifikt rör specialfonder flyttas till ett särskilt kapitel i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även bestämmelser om förvaltningsbolag och fondföretag med tillstånd enligt 1 kap. 8 § respektive 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder tas bort. Motsvarigheter till dessa bestämmelser införs i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder i den omfattning det är aktuellt.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna i föreskrifterna ställer krav på fondförvaltare att ha vissa rutiner och att lämna viss information när de tillämpar ett så kallat justerat fondandelsvärde (swing pricing). Ändringarna gäller för fondbolag och förvaltningsbolag som förvaltar värdepappersfonder.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023. ändr. 2023:10

FI lägger till en upplysning om att det finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt, för fondbolag som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:21

Föreskriftsändringarna innebär att bestämmelserna om tillhandahållande av faktablad – och språket i dem – inte ska gälla sådana faktablad som upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (den så kallade Priip-förordningen).

Ändringarna är motiverade dels av att Priip-förordningen börjar tillämpas på aktörer på fondområdet den 1 januari 2023, dels av de lagändringar som riksdagen beslutade om den 7 december 2022 med anledning av prop. 2022/23:8, Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:18

Föreskriftsändringarna gäller fondbolag. Några av ändringarna gäller dock inte för viss verksamhet som fondbolag driver från en filial i ett annat land inom EES, medan de däremot gäller för viss verksamhet som förvaltningsbolag inom EES driver från en filial i Sverige.

Ändringarna innebär i huvudsak att företagen

  • ska beakta och integrera hållbarhetsrisker i olika delar av verksamheten och organisationen
  • ska ha tillräckliga resurser och personal med den kunskap som krävs för att integrera hållbarhetsrisker
  • ska identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå när hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller och som kan skada fondandelsägarnas intressen
  • i vissa fall ska beakta de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer när de tillämpar olika aktsamhetskrav.

Ändringarna genomför de ändringar i direktiv 2010/43/EU som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1270.

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2022. ändr. 2022:14

Föreskriftsändringarna gäller fondföretag och förvaltningsbolag.

Ändringarna innebär bland annat att

  • fondföretag och förvaltningsbolag ska tillhandahålla informationen om de uppgifter som utförs av företagens funktioner i Sverige på ett varaktigt medium
  • fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser
  • fondföretag får använda alla typer av elektronisk kommunikation, eller annan teknik för distanskommunikation, för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information när marknadsföringen har upphört.

Syftet med föreskriftsändringarna är att genomföra ändringar i UCITS-direktivet, som inspektionen har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om. Ändringarna gäller från den 7 juni 2022. ändr. 2022:10

Enligt FI:s föreskrifter om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) ska fondbolag tillämpa delar av FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). Eftersom ändringar har gjorts i värdepappersföreskrifternas bestämmelser om ersättningar till eller från tredjepart, behöver även hänvisningarna i fondföreskrifterna ändras.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:3

Ändringarna gäller värdepappersfonder. De innebär att fondbolag och förvaltningsbolag senast den 31 maj varje år ska lämna resultatuppgifter för de fonder som var aktiva den 31 december året innan. Rapporteringen ska göras till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt den rutin som gäller för insamlingen Resultaträkning för investeringsfonder.

Syftet är att ge SCB ett uttryckligt föreskriftsstöd att samla in uppgifterna och att skapa nödvändiga förutsättningar för Finansinspektionen att ta del av uppgifterna inom ramen för myndighetens tillsyn.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022. ändr. 2021:33

Bestämmelsen om hur fondbolag ska beräkna fasta omkostnader upphävs eftersom metoden för denna beräkning framgår av värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU). Med anledning av denna förordning införs krav på att uppgifter om företag som ingår i en konsoliderad situation enligt förordningen, ska lämnas i verksamhetsplanen och i samband med ägarprövningar. Det görs också en ytterligare följdändring med anledning av värdepappersbolagsförordningen. Även vissa redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 29 juni 2021 i fråga om 2 kap. 9 § och 5 kap. 4 § och i övrigt den 7 juli 2021. ändr. 2021:19

Ändringarna gäller värdepappersfonder. De innebär att fondbolag och förvaltningsbolag varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till FI i den kvartalsvisa innehavsrapporteringen. Samtidigt ändras tidpunkten för att rapportera innehaven. FI inför också bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappersfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som förvaltaren har gjort under året. Syftet är att effektivisera tillsynen av värdepappersfonder. ändr. 2020:25

Ändringarna innebär att det införs nya bestämmelser om hur man beräknar aktivitetsmåttet aktiv risk. Det införs också nya bestämmelser om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser. Syftet är att underlätta för konsumenterna att jämföra olika fonder. ändr. 2019:17

Ändringarna innebär att det införs ett antal nya krav på information i årsberättelserna för att stärka aktieägares rättigheter. Ändringarna börjar gälla den 25 juni 2019, men tillämpas första gången för årsberättelser som lämnas under 2020. ändr. 2019:15

Med anledning av ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar inför FI följdändringar. Det innebär att hänvisningar till paragrafer som har upphävts tas bort.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr.2019:4

Fondbolag ska tillämpa vissa bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Det gäller när fondbolagen

  • tar emot medel med redovisningsskyldighet, och
  • utför rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten.

Ändringarna görs med anledning av regeringens proposition 2017/18:148 om penningmarknadsfonder. 

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018. ändr. 2018:13 

 

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. 

Ändringarna innebär att fondbolag och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas första gången på rapportering av uppgifter per den 28 december 2018. ändr. 2018:8 

 

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskrifterna till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Ändringarna innebär bland annat att fondbolagen genom hänvisning ska tillämpa vissa av bestämmelserna i värdepappersföreskrifterna. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt. 

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 27 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:6 

 

Ändringarna innebär att vissa hänvisningar till nationella bestämmelser, som görs i föreskrifterna, ersätts med hänvisningar till EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:37 

 

Finansinspektionen beslutar om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som i sin tur motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet. 

Ändringarna innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Ändringarna innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren om en värdepappersfond. 

Finansinspektionen beslutar också om ändrade föreskrifter om ägar- ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till FI:s föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:26 

 

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:28

 

Dokument

Ändringar

Läs mer