FFFS 2016:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

Gäller från 2016-03-31 , ändring av FFFS 2015:12

Sammanfattning

FI anpassar föreskrifterna till de ändringar som gjorts i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de ändringar som gjorts i årsredovisningslagen med anledning av genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv.

FI förtydligar redovisningsbegrepp, inför nya poster i eget kapital, anpassar balans- och resultaträkningens uppställningsformer samt inför ändringar som rör immateriella tillgångar och notupplysningar. Vidare inför FI en ny bestämmelse om hur ett försäkringsföretag ska redovisa det obligatoriska finansieringsbidraget till Trafikförsäkringsföreningen.

Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. ändr. 2016:13

Dokument