FFFS 2015:12

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

Upphävd 2020-01-01 se FFFS 2019:23

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag. De ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Föreskrifterna ställer krav på ett försäkringsföretags externa redovisning. Vidare införs utökade upplysningskrav på den diskonteringsränta som företaget använder. Bestämmelserna om nyckeltal har anpassats till de krav och begrepp som gäller i och med genomförandet av Solvens 2-direktivet och försäkringsgrenarnas indelning har anpassats till den nationella tillsynsrapporteringen. Vidare överför Finansinspektionen till dessa reglerna om offentliggörande av redovisningsrelaterade uppgifter om ersättningar och förmåner till ledningen i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:2) om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2016.

Ändringar i grundförfattningen

FI anpassar hänvisningarna i föreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder, samt ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. ändr. 2017:17

FI anpassar föreskrifterna till de ändringar som gjorts i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de ändringar som gjorts i årsredovisningslagen med anledning av genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv.

FI förtydligar redovisningsbegrepp, inför nya poster i eget kapital, anpassar balans- och resultaträkningens uppställningsformer samt inför ändringar som rör immateriella tillgångar och notupplysningar. Vidare inför FI en ny bestämmelse om hur ett försäkringsföretag ska redovisa det obligatoriska finansieringsbidraget till Trafikförsäkringsföreningen.

Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. ändr. 2016:13

Dokument

Ändringar

Läs mer