FFFS 2015:9

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag som enligt 1 kap. 19 a och 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043)har beviljats undantag från bestämmelserna om solvens och offentliggörande i försäkringsrörelselagen.

För att göra det möjligt för mindre företag att få undantag från dessa lagbestämmelser inför Finansinspektionen särregler om investeringar, kapitalbas, kapitalkrav och garantibelopp för försäkringsföretag som de i stället ska tillämpa. Föreskrifterna innehåller också regler om företagstyrning som kompletterar och fyller ut lagbestämmelserna på området.

Reglerna gäller från och med den 1 januari 2016.

Publicerade garantibelopp

År Prisbas-
belopp
Förändring
Garantibelopp
2016 44 300

2016
startpunkt

3 000 000 20 000 000 30 000 000
2017 44 800 1,011 3 100 000 20 300 000 30 400 000
2018 45 500 1,027 3 100 000 20 600 000 30 900 000
2019 46 500 1,050 3 100 000 21 000 000 31 500 000
2020 47 300 1,068 3 100 000 21 400 000 32 100 000
2021 47 600 1,074 3 100 000 21 500 000 32 300 000

Dokument