Tipsa FI

Tips och klagomål från allmänheten.

Information som vi får från allmänheten är ofta till stor hjälp i vårt arbete. Speciellt om den pekar på systematiska fel, fel som kan drabba fler kunder.

Enstaka fel och misstag kan vara allvarliga för den som drabbas. I första hand bör du kontakta företagets klagomålsansvariga, i andra hand  Allmänna reklamationsnämnden eller, i undantagsfall,  allmän domstol.

FI:s uppdrag är i korthet att övervaka att de bolag som har tillstånd att bedriva verksamhet på finansmarknaden följer lagar och regler. Totalt handlar det om cirka 2 000 företag, alltifrån de stora bankerna och försäkringsbolagen till små företag på finansmarknaden. FI:s tillsyn sker genom stickprov, huvudsakligen utifrån en bedömning av var behovet är som störst. Brister som vi uppmärksammas på av konsumenter underlättar vårt arbete - det är helt enkelt lättare att hitta svagheter om vi vet var vi ska leta.

Vi tar gärna emot anmälningar

FI tar gärna emot anmälningar som tyder på brister i hur ett företag följer lagar och regler. Enklast gör du detta med ett mejl eller ett brev. Vi har begränsade tider för att ta emot telefonsamtal, se vidare under Kontakta oss.

Om du vill mejla krypterat till FI kan du använda PGP som är ett program som används för att kryptera och dekryptera mejl. Mer information om detta, samt krypteringsnyckel, finns under Kontakta oss.

Lämna en kortfattad beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt. Bifoga eventuellt dokument som kompletterar din beskrivning. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för FI att bedöma den händelse som du anser vara felaktig.

Du kommer att få svar från FI på din anmälan. Däremot kommer vi inte att kunna berätta om det leder till att vi startar ett tillsynsärende eller inte. Hur vi bedriver tillsynen över de bolag som har tillstånd från FI omfattas av sekretess.

Den information som vi får från dig, eller andra, använder vi i vår tillsyn, för att företagens beteenden ska förbättras. Däremot kommer vi inte att driva just ditt fall vidare, utan det behöver du göra själv. Du bidrar dock till att förbättra finansmarknaden, vilket vi tackar dig för.

Vägledning om hur du kan gå vidare i ett specifikt fall kan du få av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och av Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se eller per telefon 0200-22 58 00 mellan klockan 9 och 12.

Kontaktadresser
ProblemHit kan du vända dig 
En tjänst där du anser att det begåtts fel Klagomålsansvarig på det finansiella företaget, fråga i respektive företags växel
Anmälan till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se eller
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Visselblåsare till Finansinspektionen Visselblåsarsida på denna webbplats, fi.se.
Anmälan till Konsumentverket (bl.a. marknadsföring och kreditgivning av snabblåneföretag) Konsumentverket
Bank, fonder och värdepapper Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Försäkringar Konsumenternas Försäkringsbyrå
Hushållsekonomi och juridik Konsumentvägledningen i din kommun
Statliga insättningsgarantin och investerarskyddet Insättningsgarantin (Riksgälden)
Avgöranden vem som har rätt och fel Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Senast granskad: 2018-04-12
Laddar sidan