Totalförsvar

Sedan den 1 oktober 2022 är Finansinspektionen sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster – en av tio beredskapssektorer som inrättats. FI och Riksgäldskontoret är beredskapsmyndigheter inom sektorn och FI ska som sektorsansvarig leda arbetet. Vi ska också samverka med Riksbanken, privata banker och andra aktörer, både offentliga och privata.

En av de viktigaste uppgifterna blir att – i samverkan med Riksbanken – se till att betalningssystemet fungerar så långt det är möjligt, även i krig. Andra samhällsviktiga funktioner som pekats ut är sparande och finansiering, försäkring och finansiell stabilitet.

Ny struktur för det civila försvaret

Från den 1 oktober 2022 har det civila försvaret delats in i nya beredskapssektorer och civilområden. Beredskapssektorerna är indelade efter olika samhällsfunktioner, till exempel finansiella tjänster, livsmedelförsörjning, transporter och energiförsörjning. Civilområdena består av sex geografiska områden. Beredskapssektorerna leds av en sektorsansvarig myndighet och civilområdena av en civilområdesansvarig länsstyrelse.

Finansinspektionens uppdrag som sektorsansvarig myndighet

Som sektorsansvarig myndighet ska FI stödja andra aktörer inom sektorn i deras beredskapsplanering. FI ska bland annat verka för att tydliggöra uppgifter och roller för olika aktörer. Vi ska också samverka med Riksbanken. Utöver detta ska FI arbeta för att de beredskapsåtgärder som sektorn och Riksbanken vidtar är samordnade med andra myndigheter och sektorer inom totalförsvaret.

Skilljer sig mot FI:s tillsyn

FI:s sektorsansvar inom det civila försvaretär inte ett tillsynsuppdrag. Som sektorsanvarig myndighet ska vi verka mot samtliga myndigheter och privata företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Det innebär att även företag som inte står under FI:s tillsyn kan omfattas, till exempel Bank-ID och Swish.

Krig och kriser

Beredskapssektorerna ska arbeta för stärkt beredskap för krig men också för olika slags kriser som kan uppstå. Det kan handla om samhällskriser där till exempel en naturkatastrof eller en pandemi är orsaken. Det kan också handla om säkerhetspolitiska kriser. Här kan ett exempel vara cyberattacker mot svenska banker som en del av hybridkrigföring från en främmande makt. Det kan även röra sig om allvarliga militära säkerhetspolitiska kriser eller krig i vårt närområde, där regeringen ännu inte beslutat om höjd beredskap på grund av stor risk för krig i Sverige.

Beredskap för krig till nytta för kriser

FI:s uppfattning är att beredskapsresurser och samverkansstrukturer inom totalförsvaret – det vill säga förberedelser för krig – ska utformas för att även kunna användas för att kunna hantera kriser i fredstid. Bygger sektorn ett bra totalförsvar får den också en god krisberedskap på köpet.

Samhällsviktig verksamhet

Ett exempel på samhällsviktig verksamhet inom den finansiella sektorn är betalningssystemet. Ett större sammanbrott hos någon de av större bankerna, eller infrastrukturbolagen, skulle innebära en risk för långtgående skador på Sveriges ekonomi och samhällsviktig verksamhet.

I kris och krig ökar risken för störningar markant. En central uppgift för sektorn är därför att vidta olika åtgärder för att så långt som möjligt motverka att bland annat betalningssystemet slutar att fungera. Att prioriterade betalningar kan genomföras under höjd beredskap är en förutsättning för samhällets funktionsförmåga, försörjningsberedskapen och försvarsansträngningarna.

Förutom betalningar är sparande och finansiering, försäkring och finansiell stabilitet identifierade som samhällsviktiga verksamheter inom sektorn.

Finansinspektionens arbete

Genom sektorsindelningen och förslaget till Riksbankslag kommer FI och Riksbanken ha ett delat ansvar för betalningar. Formerna för hur samverkan med Riksbanken ska ske är ännu inte fastställda.

Men även om formerna ännu inte är klara är målet tydligt. Arbetet med den sektorsövergripande beredskapen ska säkerställa att den finansiella sektorn som helhet har förmåga att lösa sina uppgifter både i fredstida kriser och i krig. Den närmaste tiden kommer därför innebära ett koncentrerat arbete tillsammans med alla berörda parter för att åstadkomma den totalförsvarsplanering som kommer att vara nödvändig.

FI konstaterar att sektorsansvaret innebär att det blir nödvändigt att hämta in stora mängder information – till exempel risk- och sårbarhetsanalyser samt lägesbilder. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd kommer därför vara avgörande för beredskapsarbetet inom sektorn

Senast granskad: 2022-10-03
Laddar sidan