Prospekt

Ett prospekt ska upprättas när värdepapper som kan överlåtas (till exempel aktier, obligationer eller derivatinstrument) erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska lämnas till Finansinspektionen för granskning och godkännande.

Ett prospekt ska innehålla all information som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten och de överlåtbara värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

Godkända prospekt kan användas i andra länder inom EES efter det att FI har utfärdat ett intyg (Europapass).

Prospektreglerna syftar bland annat till att säkerställa ett gott investerarskydd och att underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EU.

Prospekt


Telefontid vardagar kl. 9-11
Senast granskad: 2018-09-05
Laddar sidan