Resultat

2017

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag.

2013

Förslag till ändrade regler om årsredovisning

FI föreslår att företagens krav på upplysning om löptidsanalys i årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till de internationella reglerna för redovisning, IFRS, och att upplysningarna presenteras samlat i not.

Förslag till ändrade regler om säkerhetsreserv och årsredovisning för försäkringsföretag

FI föreslår att det fasta belopp som ett skadeförsäkringsbolag kan använda för att beräkna maximal avsättning till säkerhetsreserven värdesäkras genom att det knyts till prisbasbeloppet. Därmed höjs beloppet för 2013 från 2,5 miljoner kronor till 100 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 4,45 miljoner kronor.

2012

Förslag till ändrade regler för årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår att vissa allmänna råd görs om till föreskrifter och att omdisponeringar av föreskrifterna görs för att få en tydligare struktur. Vidare föreslås att äldre upplysningskrav tas bort där det finns motsvarande eller liknande krav i det godkända internationella regelverket för redovisningsstandarder (IFRS) eller i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

2011

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värderpappersbolag.

Laddar sidan